Harmonizacja przepisów dotyczących ładunków niepodzielnych

Członkowie Parlamentu Europejskiego poparli działania mające na celu harmonizację licznych i złożonych przepisów krajowych regulujących transport ponadnormatywny.

Głosowanie 12 marca br. na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego nad rewizją unijnej dyrektywy w sprawie mas i wymiarów (96/53), to ważny krok w długiej kampanii prowadzonej przez ESTA – Europejskie Stowarzyszenie Nienormatywnego Transportu Drogowego i Żurawi Samojezdnych. Poddane pod głosowanie propozycje zostały wcześniej ratyfikowane przez parlamentarną Komisję ds. Transportu i Turystyki (TRAN). Teraz, gdy uzyskały pełne poparcie posłów, rozpoczyna się proces konsultacji pomiędzy Radą Europejską, Parlamentem i Komisją Europejską.

Ton Klijn, dyrektor ESTA powiedział: „Europejscy operatorzy przewożący ładunki niepodzielne muszą zmierzyć się z ogromną liczbą różnych przepisów krajowych obejmujących wymogi językowe, pilotaż i oznakowanie pojazdów, systemy zezwoleń i nie tylko. Te niepotrzebne i małostkowe zasady sprawiają, że branża jest mniej bezpieczna i mniej wydajna. Przedsiębiorstwa transportowe zajmujące się transportem nienormatywnym mają kluczowe znaczenie dla dobrobytu europejskiej gospodarki poprzez swoją pracę w sektorach energii odnawialnej, infrastruktury, ropy i gazu, przemysłu ciężkiego i wytwarzania energii. Dlatego ESTA była aktywna podczas procesu przeglądu dyrektywy i z dużym zadowoleniem przyjmujemy decyzję Parlamentu Europejskiego o harmonizacji przepisów krajowych oraz usunięciu wąskich gardeł administracyjnych i operacyjnych”.

Łukasz Chwalczuk (fot. OSPTN)

Prace nad rewizją dyrektywy 96/53/WE stanowią pierwszy i zarazem najważniejszy krok dla usprawnienia transportów ponadgabarytowych w Europie. Proponowane przez Komisję Europejską zmiany pozytywnie wpłyną na współpracę międzynarodową oraz przyspieszą cyfryzacje procedury wydawania zezwoleń dla pojazdów specjalnych. Przed nami sporo pracy, aby dopilnować by założenia na poziomie europejskim zostały prawidłowo wdrożone w Polsce” – skomentował Łukasz Chwalczuk prezes zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracodawców Transportu Nienormatywnego.

Zmiany, zmiany, zmiany

Zmiana obejmuje długo oczekiwane przyjęcie w całej Europie standardowej dokumentacji SERT dotyczącej rejestracji pojazdów do transportu nienormatywnego. SERT (Special European Registration for Trucks and Trailers), to specjalna europejska rejestracja pojazdów ciężarowych i naczep, która ma na celu ograniczenie formalności i biurokracji, z jakimi boryka się branża. Stanowiła ona część europejskich wytycznych dotyczących najlepszych praktyk w zakresie nienormatywnego transportu drogowego, opublikowanych po raz pierwszy w dyrektywie transportowej Komisji Europejskiej w 2005 r., ale przyjętych jedynie przez niewielką liczbę państw członkowskich.

Inne propozycje przyjęte przez posłów do PE obejmują: organizację „punktów kompleksowej obsługi” w każdym kraju w celu uzyskania zezwoleń, ujednolicenie formularzy wniosków o zezwolenia, korzystanie z zezwoleń elektronicznych, harmonizację zasad pilotażu i oznakowania pojazdów, zakaz nakładania wymagań językowych na kierowców oraz dostępność systemów zezwoleń we wszystkich językach UE.

Dyrektywa 96/53 w sprawie mas i wymiarów określa maksymalne dopuszczalne wymiary pojazdów ciężkich (HDV) wykorzystywanych w krajowym i międzynarodowym transporcie komercyjnym oraz maksymalne dopuszczalne masy pojazdów ciężkich stosowanych w międzynarodowym transporcie komercyjnym. Obowiązywanie dyrektywy we wszystkich krajach UE zapewnia uczciwą konkurencję, gdyż państwa członkowskie, w przypadku pojazdów spełniających te ograniczenia, nie mogą ograniczać im wykonywania międzynarodowych przewozów transportowych na swoim terytorium. Jeśli zaktualizowana dyrektywa zostanie przyjęta w całości, będzie ona również wymagać od państw członkowskich UE posiadania jednego punktu dostępu do wszystkich informacji dotyczących krajowych maksymalnych dozwolonych wymiarów i mas pojazdów, a także wszelkich ograniczeń, w tym dotyczących wysokości, w określonych obszarach lub na określonych drogach.

Zmodyfikowana dyrektywa zobowiązuje także Komisję Europejską do utworzenia portalu internetowego, który będzie zawierał wszystkie powyższe informacje na temat przepisów dotyczących transportu ciężkiego i ponadnormatywnego wraz ze szczegółami dotyczącymi tras, którymi mogą poruszać się pojazdy przewożące ładunki niepodzielne.

Tłumaczenie i opracowanie: Dariusz Piernikarski –  redaktor naczelny „Samochody Specjalne”

About Administrator