STATUT

OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA PRACODAWCÓW TRANSPORTU NIENORMATYWNEGO

tekst jednolity z dnia 21 grudnia 2020 r.

I. Postanowienia ogólne

§1

„Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracodawców Transportu Nienormatywnego” zwane dalej Stowarzyszeniem powstaje na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

§2

Stowarzyszenie jest zarejestrowane na czas nieograniczony i posiada osobowość prawną.

§3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, zaś siedziba władz naczelnych mieści się w Krakowie.

§4

Stowarzyszenie kieruje się przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszym statutem.

§5

Stowarzyszenie jest dobrowolną organizacją społeczną, zrzeszającą osoby związane z drogowym, nienormatywnym przewozem towarów oraz osoby zainteresowane drogowym przewozem towarów.

§6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§7

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym charakterze.

§8

Stowarzyszenie ma prawo ustanowienia odznaki honorowej oraz odznak Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§9

Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – oddziały, obejmujące zasięgiem działania jedno lub kilka województw Terenowa jednostka organizacyjna. Stowarzyszenia może posiadać osobowość prawną.

II. Cele, formy i środki działania

§10

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Działanie na rzecz zmian aktów prawnych związanych z transportem towarów pojazdami nienormatywnymi,
 2. Działanie na rzecz zmian aktów prawnych związanych pilotażem pojazdów nienormatywnych,
 3. Działanie na rzecz zmian dotyczących rejestracji pojazdów nienormatywnych,
 4. Działanie na rzecz zmian dotyczących wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych,
 5. Działanie na rzecz zmian dotyczących tzw. Homologacji Unijnej pojazdów nienormatywnych.
 6. Działalność naukowa, naukowo-techniczna związana z przejazdami pojazdów nienormatywnych, (szkolenia i spotkania, pracowników i kierowców kadry kierowniczej)
 7. Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i autostrad. Działanie na rzecz zmian metod projektowania i budowania elementów infrastruktury drogowej umożliwiające poruszanie się pojazdom nienormatywnym.
 8. Działanie na rzecz zasad zdrowej konkurencji oraz dobrych zasad kupieckich w kontaktach pomiędzy przewoźnikami.
 9. Współpraca z producentami pojazdów w celu doskonalenia ich oraz konsekwentnemu podnoszeniu ich jakości.
 10. Działanie związane z innymi sprawami dotyczącymi transportu nienormatywnego.
 11. Działanie mające na celu rozwój przedsiębiorczości.
 12. Działanie mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa publicznego w zakresie ruchu drogowego.
 13. Działanie w zakresie szkoleń kierowców w zakresie zabezpieczania ładunków, udzielania pierwszej pomocy w przypadku wypadków drogowych oraz innych mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.

§11

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. współdziałanie z władzami samorządowymi i administracyjnymi, instytucjami nauki i kultury oraz organizacjami pozarządowymi na rzecz zgodnego z interesem społecznym rozwoju ustawodawstwa związanego z przejazdami pojazdów nienormatywnych,
 2. współpracę z podmiotami gospodarczymi, osobami życia publicznego oraz środkami masowego przekazu w sprawach związanych z celami Stowarzyszenia,
 3. prowadzenie działalności wydawniczej związanej z celami Stowarzyszenia, wydawanie wydawnictw promocyjnych, folderów, pocztówek itp.
 4. prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej za pośrednictwem własnego pisma, strony internetowej i biura informacyjnego Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie działalności popularyzatorskiej poprzez organizowanie zjazdów, warsztatów, spotkań i akcji promocyjnych,
 6. organizowanie szkoleń i sympozjów o tematyce transportowej,
 7. wymianę doświadczeń z pokrewnymi instytucjami za granicą poprzez wyjazdy, konferencje i wymianę wydawnictw itp.
 8. prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej.
 9. wspieranie członków Stowarzyszenia poprzez udział w postępowaniach sądowych i sądowo-administracyjnych toczących się w stosunku do i z udziałem członków Stowarzyszenia;

§12

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 1. składki członkowskie,
 2. subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
 3. dochody z działalności statutowej oraz działalności gospodarczej.

§13

Całym majątkiem Stowarzyszenia w tym funduszami, ruchomościami i nieruchomościami dysponuje Zarząd, który prowadzi rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§14

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na cele statutowe. Dochód z działalności gospodarczej służy wyłącznie realizacji celów statutowych.

III. Członkowie Stowarzyszenia

§15

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków honorowych,
 3. członków wspierających.

§16

 1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych lub cudzoziemiec, który zadeklarował chęć działania na rzecz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podstawie deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz opinią i poparciem dwóch wprowadzających członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 3. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
  1. aktywnego udziału w pracach Stowarzyszenia;
  2. uczestniczenia w realizacji celów statutowych oraz przestrzegania przepisów statutowych i uchwal Stowarzyszenia;
  3. regularnego płacenia składek członkowskich w wysokości i terminie ustalonym przez Zarząd.
 4. Członek zwyczajny ma prawo do:
  1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
  2. korzystania ze wszystkich urządzeń i zbiorów Stowarzyszenia;
  3. uczestniczenia w zebraniach i konferencjach, organizowanych przez Stowarzyszenia;
  4. zgłaszania postulatów i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
  5. głosu stanowiącego.

§17

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje poparcie finansowe lub rzeczowe na rzecz Stowarzyszenia i zostanie przyjęta na podstawie deklaracji pisemnej przez Zarząd.
 2. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
 3. Członek wspierający posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 4. Członek wspierający posiada głos doradczy.

§18

 1. Członkiem honorowym może zostać zarówno obywatel polski jak i cudzoziemiec, wybitnie zasłużony w dziedzinach związanych z transportem drogowym lub transportem nienormatywnym.
 2. Godność członka honorowego nadaje lub jej pozbawia Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.
 3. Członek honorowy posiada uprawnienia i obowiązki członka zwyczajnego poza obowiązkiem płacenia składek. Członek honorowy nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego.

§19

Członkostwo w stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie prezesowi Zarządu, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,
 2. zalegania ze składkami powyżej 6 miesięcy,
 3. wykluczenia przez Zarząd z powodu łamania zasad statutu
 4. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

§20

Osoba wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia, które podejmuje ostateczną uchwałę.

IV. Władze Stowarzyszenia

§21

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia,
 2. Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna.

§22

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.

Walne Zgromadzenia

§23

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§24

Miejsce i termin Walnego Zgromadzenia muszą być ogłoszone przez Zarząd nie później niż na 30 dni przed przewidzianym jego terminem.

§25

Walne Zgromadzenie zwyczajne odbywa się raz w roku.

§26

Do Walnego Zgromadzenia należy:

 1. wybór władz Stowarzyszenia;
 2. decyzja o częstotliwości Walnych Zgromadzeń;
 3. zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia;
 4. podejmowanie uchwał w przedmiocie spraw majątkowych;
 5. podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

§27

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

 1. Prezes Zarządu,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.

§28

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej polowy ogólnej liczby członków zwyczajnych (o ile statut nie stanowi inaczej). Przy braku wymaganej liczby członków w określonym drugim terminie Walne Zgromadzenie ma prawo obradować i podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych członków.
 2. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym uprawnieni są członkowie zwyczajni.

§29

Zmiany statutu Stowarzyszenia wymaga obecności co najmniej 60% + 1 członków Stowarzyszenia. Uchwała zapada w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów.

Zarząd

§30

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech (3) do dziesięciu (10) członków.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 3. Na posiedzenia Zarządu mogą być zapraszani (z głosem doradczym) także członkowie honorowi i przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 4. W razie zdekompletowania, Zarząd dobiera do swego składu osobę spośród członków Stowarzyszenia.

§31

Zarząd prowadzi bieżącą działalność Stowarzyszenia, realizując cele ujęte w par. 10, a w szczególności:

 1. zawiaduje majątkiem Stowarzyszenia,
 2. przyjmuje nowych członków zwyczajnych i wspierających,
 3. wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia,
 4. przygotowuje wnioski i sprawozdania na Walne Zgromadzenia,
 5. prowadzi korespondencję,
 6. nawiązuje kontakty z innymi stowarzyszeniami, przedsiębiorstwami, uczelniami itp.,
 7. uchwala wysokość składki członkowskiej,
 8. podejmuje uchwały w przedmiocie zgłaszania udziału Stowarzyszenia do toczących się postępowań sądowych i sądowo-administracyjnych oraz dokonuje wyboru przedstawiciela.

§32

 1. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym oświadczenia woli w sprawach dotyczących zobowiązań majątkowych i niemajątkowych, składają Prezes Zarządu albo dwóch członków zarządu działających łącznie.
 2. Zarząd Stowarzyszenia może pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnionych obowiązków. Warunki i wysokość wynagrodzenia Zarządu jest określona w regulaminie

§33

Posiedzenie Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.

§34

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków Zarządu. W razie równej liczby głosów, rozstrzyga głos Prezesa lub – w przypadku jego nieobecności – wiceprezesa prowadzącego zebranie.

Komisja Rewizyjna

§35

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych na okres trzech lat.
 2. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  1. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli działalności Stowarzyszenia,
  2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontrolnych,
  3. składanie sprawozdania na Walnych Zgromadzeniach,
  4. udzielanie Zarządowi absolutorium,
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów, rozstrzyga głos przewodniczącego lub — w przypadku jego nieobecności — jego zastępcy. Komisja Rewizyjna może podejmować wiążące uchwały przy kworum minimum 2 osoby.
 6. W przypadku wystąpienia wakatu w trakcie trwania kadencji, Komisja Rewizyjna uzupełnia swój skład o członka, wybranego spośród członków Stowarzyszenia.

§36

Ewentualne spory między członkami Stowarzyszenia rozstrzyga Zarząd wraz z Komisją Rewizyjną. Od podjętej decyzji przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

V. Inne postanowienia

§37

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 70% członków Stowarzyszenia. Uchwała o rozwiązaniu musi określać przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§38

W kwestiach nie unormowanych w niniejszym statucie stosuje się przepisy prawa o stowarzyszeniach oraz inne właściwe przepisy prawne.