Akty prawne regulujące zasady przejazdów pojazdów nienormatywnych od 13 marca 2021 r.:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) –  Zobacz
 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470.) – Zobacz
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (DZ. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) – Zobacz
 4. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2019 r. poz. 2140) – Zobacz
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.) – Zobacz
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U. 2021 poz. 212) – Zobacz
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz.U. 2021 poz. 315) – Zobacz
 8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 629) – Zobacz
 9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada  2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2141) – Zobacz
 • Formularz wniosku o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego – pobierz 
 • Formularz wniosku o wydanie zezwolenia kategorii II-IV na przejazd pojazdu nienormatywnego – pobierz 
 • Formularz wniosku o wydanie zezwolenia kategorii V na przejazd pojazdu nienormatywnego – pobierz 

Szczegółowe informacje dotyczące zezwoleń nienormatywnych wydawanych w Polsce:

Lp.Kategoria zezwolenia i kto wydajeParametry pojazdu nienormatywnegoDrogi po których mogą się poruszaćTermin ważności (miesiące)Opłaty w złotówkach
1.I
starosta
a) o długości, wysokości, naciskach osi oraz rzeczywistej masie całkowitej nie
większych od dopuszczalnych,
b) o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m;
publiczne, z wyjątkiem
ekspresowych i autostrad
12100,00
2.II
starosta i naczelnik urzędu celno-skarbowego
a) o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
b) o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m,
c) o długości nieprzekraczającej:
15 m dla pojedynczego pojazdu,
23 m dla zespołu pojazdów;
d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m;
publiczne1200,00
6400,00
121 200,00
242 000,00
3.III
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad i naczelnik
urzędu celno-skarbowego
a) o rzeczywistej masie całkowitej oraz naciskach osi nie większych od
dopuszczalnych,
b) o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m,
c) o długości nieprzekraczającej:
15 m dla pojedynczego pojazdu,
23 m dla zespołu pojazdów,
30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,
d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m;
krajowe1500,00
61 000,00
122 000,00
243 000,00
4.IV
Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad
a) o szerokości nieprzekraczającej:
3,4 m dla drogi jednojezdniowej,
4 m dla drogi dwujezdniowej klasy A i S,
b) o długości nieprzekraczającej:
15 m dla pojedynczego pojazdu,
23 m dla zespołu pojazdów,
30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,
c) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,
d) o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t,
e) o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych;
publiczne1800,00
61 600,00
123 200,00
244 800,00
5.V
Generalny Dyrektor
Dróg Krajowych i Autostrad

(prezydent miasta – jeżeli trasa przejazdu przebiega w granicach adm. miasta na
prawach powiatu i nie przebiega autostradą lub drogą ekspresową)
a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej większych od wymienionych w
kategoriach I – IV,
b) o naciskach osi przekraczających wielkości dopuszczalne;
wyznaczona trasa
wskazana w zezwoleniu
14 dni - na jednokrotny
przejazd

30 dni - na wielokrotny przejazd
500,00

na jednokrotny przejazd pojazdu, którego wymiary
przekraczają wielkości ustalone dla kategorii II i III i którego naciski osi i masa nie są większe od dopuszczalnych
1 600,00

na jednokrotny przejazd
pojazdu w pozostałych
przypadkach
W przypadku na wielokrotny przejazd opłatę ustala się wg wzoru:

On = pj + (n – 1) x 0,7 x pj

w którym poszczególne symbole oznaczają:
– On – wysokość opłaty za wydanie zezwolenia,
– n – liczbę przejazdów pojazdu nienormatywnego,
– pj – stawkę opłaty za wydanie zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego.

Link do tabeli na stronie GDDKiA – zobacz

Numery kont bankowych dotyczących wyłącznie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, na które należy wpłacać opłaty za zezwolenia kat. III, IV, V na przejazd pojazdu nienormatywnego – zobacz