Poniższa tabela zawiera szczegółowe informacje dotyczące zezwoleń nienormatywnych wydawanych w Polsce.

Lp.Kategoria zezwolenia i kto wydajeParametry pojazdu nienormatywnegoDrogi po których mogą się poruszaćTermin ważności (miesiące)Opłaty w złotówkach
W przypadku na wielokrotny przejazd opłatę ustala się wg wzoru:
On = pj + (n – 1) x 0,7 x pj

w którym poszczególne symbole oznaczają:
– On – wysokość opłaty za wydanie zezwolenia,
– n – liczbę przejazdów pojazdu nienormatywnego,
– pj – stawkę opłaty za wydanie zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego.
1.I - wydaje zarządca drogi właściwy dla drogia) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
b) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t
gminne, powiatowe, wojewódzkie wskazane w zezwoleniu150,00
6100,00
12200,00
2.II - wydaje starostaa) o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
b) o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi,
c) o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m
publiczne, z wyjątkiem ekspresowych i autostrad12100,00
3.III - wydaje starosta i Naczelnik Urzędu Celnegoa) o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
b) o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m,
c) o długości nieprzekraczającej:
– 15 m dla pojedynczego pojazdu,
– 23 m dla zespołu pojazdów;
d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m
publiczne1200,00
6400,00
121 200,00
242 000,00
4.IV - wydaje GDDKiA i Naczelnik Urzędu Celnegoa) o rzeczywistej masie całkowitej nie większej od dopuszczalnej,
b) o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m,
c) o długości nieprzekraczającej:
– 15 m dla pojedynczego pojazdu,
– 23 m dla zespołu pojazdów,
– 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,
d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m, o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t
krajowe1500,00
61 000,00
122 000,00
243 000,00
5.V - wydaje GDDKiAa) o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi,
b) o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m,
c) o długości nieprzekraczającej:
– 15 m dla pojedynczego pojazdu,
– 23 m dla zespołu pojazdów,
– 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,
d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,
e) o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t
publiczne1600,00
61 200,00
122 400,00
243 600,00
6.VI - wydaje GDDKiAa) o szerokości nieprzekraczającej:
– 3,4 m dla drogi jednojezdniowej,
– 4 m dla drogi dwujezdniowej klasy A, S i GP,
b) o długości nieprzekraczającej:
– 15 m dla pojedynczego pojazdu,
– 23 m dla zespołu pojazdów,
– 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,
c) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,
d) o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t,
e) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t
krajowe

zgodnie z wykazem dróg o których mowa w art. 64c ust.8
1800,00
61 600,00
123 200,00
244 800,00
7.VII - wydaje GDDKiAa) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej większych od wymienionych w kategoriach I – VI,
b) o naciskach osi przekraczających wielkości przewidziane dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t
wyznaczona trasa wskazana w zezwoleniu14 dni na przejazd jednokrotny


30 dni na wielokrotny przejazd
500,00
na jednokrotny przejazd pojazdu, którego wymiary przekraczają wielkości ustalone dla kategorii III i IV i którego naciski osi i masa nie są większe od dopuszczalnych
1 600,00
na jednokrotny przejazd pojazdu w pozostałych przypadkach

Oryginalną tabelę można znaleźć na stronie GDDKiA
Link do tabeli