Informacje o sytuacji transportowej z dnia 1 marca 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 oraz na podstawie informacji przekazanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Infrastruktury, uprzejmie informuję, że zgodnie z decyzją Gabinetu Ministrów Łotwy, zawodowi kierowcy ciężarówek nie muszą przechodzić badań na COVID-19.

Nowe przepisy obowiązują od 27 lutego 2021 roku. Informacje dostępne są pod adresem: https://www.vestnesis.lv/op/2021/40A.1 (obecnie tylko w języku łotewskim). Dodatkowe informacje dotyczące zasad wjazdu i tranzytu przez terytorium Łotwy zostały opublikowane na stronie Ambasady RP w Rydze pod adresem https://www.gov.pl/web/lotwa/lotwa-zasady-wjazdu-i-tranzytu

Ponadto na podstawie informacji udostępnionych przez Departamggient Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Infrastruktury, poniżej przesyłam informację przekazaną przez Komisję Europejską odnośnie tymczasowych wyłączeń ze stosowania przepisów dotyczących czasu pracy i odpoczynku kierowców, które zostały udzielone zgodnie z art. 14.2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 przez Republikę Czeską w dniach między 14 lutego -15 marca 2021 r.

Odstępstwa zostały wprowadzone w związku z utrudnieniami występującymi podczas przekraczania granicy w ramach tranzytu do Republiki Federalnej Niemiec od dnia 14 lutego 2021 r., godz. 00:00. Jest to spowodowane w szczególności obowiązkiem wykazania przez każdego, kto wjeżdża na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, negatywnego wyniku testu na obecność COVID-19, jak również ciągłą presją możliwości przeprowadzania testów, jaką Republika Czeska musiała stworzyć na przejściach granicznych z Republiką Federalną Niemiec.

Tymczasowe wyjątki obowiązują od 14 lutego 2021 r. godz. 00:00 do 15 marca 2021 r. godz. 23:59 i polegają na:

– art. 6 ust. 1 rozporządzenia 561/2006: zastąpienie maksymalnego dziennego limitu prowadzenia pojazdu wynoszącego 9 godzin na 11 godzin;
– art. 6 ust. 2 rozporządzenia 561/2006: zwiększenie maksymalnego tygodniowego limitu czasu prowadzenia pojazdu z 56 godzin do 60 godzin;
– art. 8 ust. 1 rozporządzenia 561/2006: skrócenie regularnego dziennego okresu odpoczynku z 11 do 9 godzin;
– art. 8 ust. 6 rozporządzenia 561/2006: odłożenie tygodniowego okresu odpoczynku poza okres sześciu – 24 godzin.

Tymczasowe wyjątki dotyczą wszystkich kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy towarów, jadących z Republiki Czeskiej do Republiki Federalnej Niemiec i przejeżdżających przez odpowiednie przejścia graniczne między Republiką Czeską a Republiką Federalną Niemiec.

Po skorzystaniu z odstępstwa kierowca musi niezwłocznie dokonać ręcznego wpisu na odwrocie wydruku / wykresówki, podając miejsce i powód odstępstwa. Dokumentację tę należy przedstawić w czasie kontroli, wraz z dokumentami towarzyszącymi danej wysyłce, w celu zweryfikowania uzasadnienia zastosowania odstępstwa.

Władze Republiki Czeskiej zobowiązały się do monitorowania stosowania tymczasowego złagodzenia, aby zapewnić, że nie zagraża ono zdrowiu i bezpieczeństwu kierowców i innych użytkowników dróg.

Przegląd tymczasowych odstępstw od czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku można znaleźć na stronie: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/temporary-relaxation-drivers.pdf

W wyniku ataków cybernetycznych występują obecnie poważne zakłócenia w dostępie online do niemieckiego portalu rejestracji wjazdów. W związku z tym system będzie niedostępny przez około 3 kolejne dni. W tym czasie rejestracja będzie odbywać się w formie papierowej. Zastępcze formularze, dostępne w różnych językach można pobrać tutaj: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/info-sheet.html

Każdorazowo przed wjazdem do Niemiec należy wypełnić i okazać na żądanie władz lokalnych zastępczy formularz lokalizacyjny.

Wersja oryginalna:

The derogation has been granted to address exceptional circumstances linked to the extremely difficult border crossing on transit to the Federal Republic of Germany as from 14 February 2021, 00:00 h. It is notably caused both by the obligation of everyone to prove a negative test against Covid-19 while entering the territory of the Federal Republic of Germany, and by an enormous continuous pressure on testing capacity that the Czech Republic had to set up at border crossing points to the Federal Republic of Germany.

The temporary exception applies from 14 February 2021, 00:00 h until 15 March 202, 23:59 h and consists in:

–        Derogation to Article 6(1) of Regulation 561/2006: replacement of the maximum daily driving limit of 9 hours with one of 11 hours;
–        Derogation to Article 6(2) of Regulation 561/2006: replacement of the maximum weekly driving limit of 56 hours with one of 60 hours;
–        Derogation to Article 8(1) of Regulation 561/2006: reduction of the daily rest requirements from 11 to 9 hours;
–        Derogation to Article 8(6) of Regulation 561/2006: postponement of a weekly rest period beyond six-24 hours period.

The temporary exception applies to all drivers involved in the international road freight transport, driving from the Czech Republic to the Federal Republic of Germany and passing the respective border crossing points between the Czech Republic and the Federal Republic of Germany.

After using the derogation, the driver must immediately make a manual entry on the back of the printout / record sheet, stating the place and reason for the derogation. These records must be presented at the time of inspection, together with the accompanying documents for the shipment in question, in order to verify the justification for using the derogation.

The Czech Republic authorities committed to monitor the use of the temporary relaxation to ensure that it does not jeopardise the health and safety of drivers and other road users.You can access the overview of recent temporary exceptions to driving and rest times here: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/temporary-relaxation-drivers.pdf

We have been  informed that, due to cyber attacks, there is currently a massive disruption of the online access to the German entry registration portal.

As a result, the system will not be available for about the next 3 days. During this time, the entry registrations have be processed in paper form. Substitute registration forms in various languages can be downloaded here: https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus-infos-reisende/info-sheet.html

The substitute registration form must be completed per person before entering Germany and has to be handed over to German authorities upon request.

About Administrator