W sobotę 20 marca 2010 roku w łódzkim hotelu „Iness” mieliśmy okazję spotkać się na II Walnym Zjeździe członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Transportu Nienormatywnego. Na spotkanie przybyli przedstawiciele wielu firm z naszej branży w Polsce, przedstawiciele firm pilotażowych, spedycji oraz producenci naczep, m.in. Goldhofer, Faymonville, Noteboom, Wielton. Przybycie na spotkanie potwierdziło ponad 60 osób, niestety finalnie jedynie połowa stawiła się 20 marca w Łodzi. Pierwszą część naszego spotkania zdeterminowały sprawy organizacyjne oraz relacja z dotychczasowych działań zarządu OSPTN w sprawach stanowiących statutową działalność stowarzyszenia. Następnie w głosowaniu wybrano nowy zarząd oraz komisję rewizyjną w składzie:
Zarząd:
  • Przemysław Panas (Panas Transport) – Prezes Zarządu
  • Edward Skorupa (ZTE Katowice) – Członek Zarządu
  • Kazimierz Skuratowicz (MTD) – Członek Zarządu
  • Barbara Lesik (Natalex) – Członek Zarządu
  • Mirosław Łubiński (Herkules) – Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna:
  • Aleksander Rybka (Ol–Trans Transport i Spedycja) – Członek Komisji Rewizyjnej
  • Jan Wengrzyn (PHU Jan Wengrzyn) – Członek Komisji  Rewizyjnej
  • Sławomir Majewski (Autoexport) – Członek Komisji Rewizyjnej
Tym samym zmniejszyliśmy liczbę osób w zarządzie z 10 na 5, pozostawiając osoby praktycznie najmocniej zaangażowane w działania OSPTN. Nową natomiast osobą jest przedstawiciel dźwigowców – Pan Maciej Łubiński z firmy Herkules.
Głównym punktem spotkania była zaplanowana na godz. 13:00 rozmowa z zaproszonymi gośćmi-Grzegorzem Muchą z Ministerstwa Infrastruktury, Haliną Beń z GDDKiA oraz Michałem Rzemieniewskim z GITD. Niestety ze względu na inne obowiązki nie przybył na spotkanie przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury poseł Stanisław Żmijan. Jakkolwiek jednak przeprowadzona dyskusja wyjaśniła wiele w sprawie prac nad ustawą, która ureguluje przepisy związane z wydawaniem pozwoleń na przejazdy nienormatywne (wiemy, że głównym inicjatorem tych prac jest nasza organizacja). Z ust Pana Grzegorza Muchy dodatkowo dowiedzieliśmy się, że to dzięki szczególnym naciskom ze strony Komisji Przyjazne Państwo, członkowie zarządu stowarzyszenia mieli możliwość aż tak daleko idącego udziału w pracach zespołu roboczego przy Ministerstwie Infrastruktury. Przypominamy, że zespół ten został powołany w celu stworzenia nowych rozwiązań prawnych dla transportu nienormatywnego, a w jego skład wchodzili przedstawiciele m.in. OSPTN, OZPTD, GITD, GDDKiA. Pokrzepiająca jest również wiadomość, która mówi, że jest to jedyna taka ustawa w perspektywie ostatnich kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat, w pracach nad którą aż tak daleko sięgał udział strony społecznej. Gotowy projekt przekazano do konsultacji społecznych, które trwały od 19 czerwca do 22 lipca 2009. Uwagi zgłosiły również wszystkie podmioty biorące udział w pracach zespołu roboczego. Po naniesionych poprawkach projekt został przekazany do uzgodnień międzyresortowych. Niestety na tym etapie nie mamy wglądu do uwag zgłaszanych przez poszczególne resorty, ponieważ wedle informacji przekazanych nam przez Pana Grzegorza Muchę, w tym momencie skończył się udział strony społecznej w pracach nad ustawą. Dyskutowano również nad innym problemami. Dzień nie upłynął jedynie pod znakiem naszej ustawy. Jednym z najistotniejszych jest możliwość poruszania się pojazdem nienormatywnym po Polsce bez konieczności posiadania oryginału pozwolenia. Takie rozwiązanie jest praktykowane w całej Europie i w naszych warunkach udoskonaliłoby znacznie wykonywanie przewozów. W perspektywie najbliższych miesięcy skupimy się nad zorganizowaniem szkoleń dodatkowych dla kierowców przewożących ładunki ponadnormatywne. Szkolenia takie będą obejmowały przykłady nieprawidłowych i prawidłowych mocowań ładunków, nieszczęśliwych wypadków, a także ich źródeł. Również w najbliższym czasie w porozumieniu z przedstawicielami producentów naczep podejmiemy dyskusję z Ministerstwem Infrastruktury na temat wydawania odstępstw od warunków technicznych oraz zestawów modułowych.

walne_zgromadzenie_2010_1 walne_zgromadzenie_2010_2 walne_zgromadzenie_2010_3 walne_zgromadzenie_2010_4