Sprzęt specjalistyczny

Od wielu lat zarówno producenci-sprzedawcy naczep specjalistycznych, jak i ich kupujących-przewoźnicy narzekają na biurokrację oraz długie terminy związane z rejestracją specjalistycznego sprzętu.

Zaskakujące jest, że uzyskanie zezwolenia stałego, na 2 lata, dla naczepy o długości 25m trwa jedynie 2-3 dni, podczas gdy uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych pojazdów oraz dalsze uzyskanie rejestracji pojazdu bardzo często trwa dłużej niż 4-5 miesięcy. Nie da się racjonalnie wytłumaczyć dlaczego tak długo trwa administracyjne zarejestrowanie naczepy, skoro późniejsze, legalne poruszanie się nią pod drogach publicznych możliwe jest praktycznie z dnia na dzień.

Z tego powodu OSPTN reprezentuje wszystkich producentów naczep specjalistycznych w celu uproszczenia reguł związanych z rejestracją naczep.

5 lipca 2018 roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazały się zaktualizowane dokumenty z których wynika, że projekt ustawy wprowadzający nowe definicje, m.in. wózka modułowe oraz przyczepy modułowej jest na ukończeniu.

OSPTN kontynuować będzie działalność na rzecz uproszczeń dla przedsiębiorców (sprzedawców i kupujących), co miejmy nadzieje, przełoży się na jeszcze większą konkurencyjność polskich przewoźników na arenie międzynarodowej.

Z kolei udział OSPTN w procesie legislacyjnym dotyczącym tzw. naczep bezsprzęgowych jest niezbędny, aby Polska stosowała udogodnienia dla przedsiębiorców przewidziane jeszcze w latach 60-tych, kiedy to sporządzona została Konwencja o ruchu drogowym we Wiedniu, która jasno dopuszcza, aby w odniesieniu do przyczep służących do przewozu długich ładunków (dłużyc, rur itp.), które to przyczepy w czasie ruchu nie są doczepione do pojazdu ciągnącego, lecz są z nim połączone tylko za pomocą ładunku, Państwa umawiające się mogły wprowadzać odstępstwa od zasad ogólnych.

Współpraca OSPTN z europejskim stowarzyszeniem ESTA nad ujednoliceniem ogólnoeuropejskich zasad dotyczących oznakowania i oklejenia  naczep specjalistycznych powinna zmniejszyć bariery biurokratyczne przy przekraczaniu granic UE.