Regulamin szkolenia 6. i 7. marca 2019r.

ORGANIZATOR
1. Organizatorem szkolenia jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracodawców Transportu Nienormatywnego, mieszczące się przy ul. Czarnieckiego 8/4, 30-536 Kraków. 

SZKOLENIE
1. Organizator realizuje szkolenie w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej pod adresem https://ponadnormatywni.pl/2-dniowe-szkolenie-z-marco-van-daal/
2. Oferta szkoleniowa określa: cenę szkolenia, program, termin oraz miejsce szkolenia.
3. Uczestnik szkolenia – każda osoba zapisana na szkolenie, której uczestnictwo zostanie potwierdzone przez organizatora.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest dostępność wolnych miejsc oraz przesłanie zgłoszenia przez formularz online, znajdujący się pod adresem https://goo.gl/forms/GgXUbOxpC87YkEF12
2. Zgłoszenie wypełniane jest przez Zamawiającego i automatycznie wysyłane do Organizatora.
4. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wpisanie na listę oczekujących. Dopiero otrzymanie wiadomości zwrotnej od Organizatora jest potwierdzeniem zapisu na szkolenie.
5. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zapisów. Ilość miejsc jest ograniczona.
6. Organizator zastrzega sobie prawo rezerwacji miejsc dla członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracodawców Transportu Nienormatywnego.

CENY SZKOLEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Wynagrodzenie Organizatora obejmuje: udział w szkoleniu, artykuły piśmienne, materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu, a także koszty posiłków (przerwy kawowe i/lub lunch), zgodnie z ofertą szkolenia.
2. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich.
3. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w ramach opłaty za szkolenie.
4. Wymagana jest przedpłata za szkolenie
5. Faktura VAT zostaje wystawiona i przekazana Uczestnikom na zakończenie szkolenia lub
przesłana pocztą w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia. 

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA – ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Odstąpienie od Umowy powinno być przesłane w formie poczty elektronicznej do Organizatora.
2. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia nie
później niż przed 19.02.2019 r., Zamawiającemu przysługuje zwrot 50% wpłaconej kwoty. W przypadku rezygnacji ze szkolenia po 19.02.2019 r., ale nie później niż przed 26.02.2019 r., Zamawiającemu przysługuje zwrot 25% wpłaconej kwoty. Po przekroczeniu daty 26.02.2019 r., lub nie wzięcie udziału w szkoleniu, skutkuje utratą wcześniej wpłacone kwoty.
3. Odpowiedzialność stron z tytułu utraconych korzyści jest niniejszym wyłączona.

REKLAMACJE
1. Zamawiający może dokonać reklamacji składając Organizatorowi oświadczenie w formie listu
poleconego, faksu lub poczty elektronicznej, w okresie 30 dni od daty zakończenia szkolenia.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem bazy danych osobowych Uczestników przekazywanych przez
Zamawiającego jest Organizator.
2. W przypadku wyrażenia przez Uczestnika dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu informowania go o nowych promocjach i usługach.
3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

OBOWIĄZYWANIE I ZMIANY REGULAMINU
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 09.01.2019 roku.