Czy żurawie samochodowe powinny być wyposażone w tachograf?

Firma dźwigowa zrzeszona w OSPTN zwróciła się do nas z pytaniem, czy diagnosta ma prawo wymagać przeprowadzenia legalizacji tachografu, który został umieszczony w żurawiu przez producenta. Diagnosta uważa, że skoro tachograf znajduje się w pojeździe to mu mieć legalizację. Firma członkowska nie zgadza się z takim wymogiem i poprosiła o opinię w tej sprawie.

Zdaniem OSPTN żurawie samochodowe nie wykonują usług transportu drogowego a zatem nie muszą posiadać tachografów. Brak obowiązku posiadania tachografu wyłącza potrzebę przeprowadzania jakichkolwiek legalizacji lub kontroli tego urządzenia.

Podstawa prawna:

  1. Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach, która określa zadania organów administracji publicznej i innych podmiotów w sprawach tachografów stosowanych w transporcie drogowym. Żurawie samochodowe nie wykonują usług przewozu ładunków, a zatem nie podlegają pod ustawę o transporcie drogowym. Tym samym nie muszą być wyposażone w tachograf.
  2. ROZPORZĄDZENIE (WE) nr 561/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85, które w artykule 3, stanowi, iż rozporządzenie nie ma zastosowania do przewozu drogowego, a artykuł 4 dodatkowo potwierdza, że dla celów niniejszego rozporządzenia zastosowanie mają następujące definicje:
    1. a) „przewóz drogowy” oznacza każdą podróż odbywaną w całości lub części po drogach publicznych przez pojazd, z ładunkiem lub bez, używanym do przewozu osób lub rzeczy.

Żuraw nie przewozi osób, ani rzeczy, więc nie może być traktowany jak pojazd „transportowy”.

  1. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego, które w artykule 3 stanowi, iż „Tachografy są instalowane i użytkowane w pojazdach zarejestrowanych w państwie członkowskim używanych do przewozu drogowego osób lub rzeczy oraz do których zastosowanie ma rozporządzenie (WE) nr 561/2006

Wszystkie trzy akty prawne potwierdzają, że żuraw samochodowy nie musi mieć tachografu.

About Administrator