Czy polska polisa OC wystarcza, aby uzyskać par. 70?
12 maja 2014 roku w imieniu przewoźników zrzeszonych w OSTPN Prezes Łukasz Chwalczuk wystąpił z pismem do LBV (Landesamt für Bauen und Verkehr) o podanie pełnej podstawy prawnej regulującej wysokość ubezpieczenia dla pojazdów nienormatywnych.
                                                                                                                                                                                                                                                                        
22 maja 2014 roku LBV przesłało pismo, z którego wynika, iż od 1992 roku pojazdy nienormatywne muszą być ubezpieczone co najmniej na kwotę 50 mln DM (marek niemieckich), z maksymalnym limitem na osobę w kwocie 7,5 mln DM. Po wprowadzeniu w Niemczech Euro kwoty te zostały przewalutowane.

Polska ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych stanowi, iż:
  • Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje, na zasadzie wzajemności, również zdarzenia powstałe na terytoriach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego,
  • W przypadku zdarzeń, o których mowa powyżej, ubezpieczenie OC posiadaczy  pojazdów mechanicznych zapewnia zakres ochrony ubezpieczeniowej wymagany przez prawo państwa, na terytorium którego doszło do zdarzenia, lub określony w ustawie, w zależności od tego, który z tych zakresów jest szerszy.
Zarówno Polska jak i Niemcy są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego. Oznacza to, iż w przypadku wyrządzenia szkody przez pojazd będący zarejestrowany na terenie Polski oraz ubezpieczony przez polskiego ubezpieczyciela, ale poruszający się na terenie Niemiec, polski ubezpieczyciel na podstawie polskich przepisów będzie musiał wypłacić odszkodowanie zgodnie z normami przewidzianymi przeze niemieckie prawo. Skoro zatem niemieckie przepisy przewidują odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu gwarantowanej sumy ubezpieczenia do wysokości 25 mln €, to taka jest odpowiedzialność polskich ubezpieczycieli, co wynika wprost z cytowanych polskich przepisów.

Aby wpłynąć na LBV, musimy zebrać jak największą grupę przewoźników, w imieniu których stowarzyszenie wystąpi m.in. do polskiego i niemieckiego rzecznika ubezpieczonych z prośbą o zajęcie się tą sprawą. Jedynie działając wspólnie możemy osiągnąć cel jakim jest zwolnienie polskich przewoźników z konieczności doubezpieczenia do kwoty 25 mln €. 
Kliknij na dokument poniżej, aby zobaczyć pełną treść pisma:

paragraf70

 

About Administrator