OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) poniżej przekazuję informację dotyczącą Pani/Pana danych osobowych lub danych przekazywanych na podstawie zawartej umowy (dane pracowników, współpracowników, osób reprezentujących osobę prawną):

  1. administratorem danych osobowych jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracodawców Transportu Nienormatywnego ul. Czarnieckiego 8/4, 30-536 Kraków, tel. 12 378 95 70, fax 12 378 95 71, KRS nr 0000329543 e-mail: info@ponadnormatywni.pl;
  2. dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy o członkostwo w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Pracodawców Transportu Nienormatywnego, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią w postaci dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 pkt b, c, f RODO) lub na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do przesyłania przez administratora drogą mailową aktualności związanych z transportem ponadgabarytowym, w szczególności informacji dotyczących wykładów, szkoleń, konferencji, zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz informacji w zakresie bieżącej działalności Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracodawców Transportu Nienormatywnego, jeśli zgoda taka została wyrażona (art. 6 ust. 1 pkt a RODO);
  3. odbiorcą danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie umów powierzenia przetwarzania zawartych z administratorem danych;
  4. dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich – Szwajcarii oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki. Komisja Europejska w drodze decyzji uznała, iż Szwajcaria zapewnia właściwy poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej, natomiast ochronę danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej do Stanów Zjednoczonych Ameryki zapewnia porozumienie Tarcza Prywatności UE-USA;
  5. dane osobowe będą przechowywane przez czas członkostwa w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Pracodawców Transportu Nienormatywnego oraz do momentu przedawnienia roszczeń związanych z członkostwem lub do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych w pkt 2;
  6. informuję o prawie dostępu do treści swoich danych oraz prawie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu;
  7. jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, informuję o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. informuję o prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
  9. podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do uzyskania członkostwa w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Pracodawców Transportu Nienormatywnego oraz do otrzymywania od administratora drogą mailową aktualności związanych z transportem ponadgabarytowym; konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości uzyskania członkostwa w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Pracodawców Transportu Nienormatywnego oraz  otrzymania ww. aktualności;