Zgoda na posługiwanie się elektronicznymi zezwoleniami dla gabarytów!

Drodzy Członkowie, Ministerstwo Infrastruktury, GDDKIA, GITD, KAS (celnicy) oraz inne organy kontrolne przychyliły się do wniosku prezesa OSPTN – Łukasza Chwalczuka i w ramach „ważnego interesu wnioskodawców” wyrazili zgodę na posługiwanie się elektronicznymi zezwoleniami!

To w końcu dobre wiadomości. Kopia pisma Ministra Infrastruktury skierowana do OSPTN została przesłana wszystkim Członkom Stowarzyszenia w mailingu.

W związku z powyższym mogą pojawić się liczne pytania:

  • Czy mogę złożyć wniosek o zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego w formie elektronicznej (e-mail)?

TAK, art. 14 § 2 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, iż:

Sprawy mogą być załatwiane ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej […] lub za pomocą innych środków łączności, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie. Treść oraz istotne motywy takiego załatwienia powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji

Pismem z dnia 23 marca 2020 roku, numer DTD-2.4401.83.2020, Minister Infrastruktury potwierdził zasadność składania wniosków o wydanie zezwolenia kat. IV-VII drogą elektroniczną (poprzez e-mail).

  • Czy wymagany jest certyfikowany podpis elektroniczny lub Profil Zaufany (ePUAP?):

NIE, Minister Infrastruktury potwierdził w piśmie z dnia 23 marca 2020 roku, numer DTD-2.4401.83.2020, że wniosek złożony w ramach zwykłej wiadomości e-mail jest w pełni wystarczająca

  • Czy organ kontrolujący (np. Inspekcja Transportu Drogowego lub celnicy) mogą odmówić wykonania przewozu na podstawie okazanej kopii lub elektronicznego odwzorowania?

NIE, w związku z obowiązującą nie tylko w Polsce epidemią, zasadne jest honorowanie elektronicznej wersji zezwolenia. W razie problemów proszę powołać się na pismo Ministra Infrastruktury z dnia 23 marca 2020 roku, numer DTD-2.4401.83.2020 oraz art. 92b i 93 c ustawy o transporcie drogowym.

  • Czy organ kontrolny może nałożyć karę za brak zezwolenia w oryginale w trakcie kontroli?

NIE, w dniu 20.03.2020 do inspektorów wojewódzkich inspektoratów transportu drogowego skierowane zostały wytyczne przypominające, że przepisy ustawy o transporcie drogowym w sposób jednoznaczny, w art. 92b i 92c, przewidują możliwość odstąpienia od nakładania kar pieniężnych za stwierdzone podczas kontroli naruszenia obowiązków lub warunków przewozu drogowego. W związku z zaistniałą sytuacją (absolutnie wyjątkowa sytuacja powoduje, że w wielu przypadkach znacznie utrudnione  jest zapewnienie właściwej organizacji i dyscypliny pracy ogólnie wymaganej w stosunku do prowadzenia przewozów drogowych a naruszenia mogą być wynikiem zdarzeń i okoliczności, których nie można było przewidzieć) zalecono stosowanie przewidzianych w tych przepisach instrumentów w możliwie szerokim zakresie.

Pamiętaj!

Obecna sytuacja epidemiczna nie zwalania z obowiązku uzyskania zezwolenia! Liberalne podejście organów kontrolnych do „kopii zezwoleń” nie zmienia obowiązku uzyskania zezwolenia. Próby fałszowania lub podrabiania zezwoleń będą surowo karane!

Jeśli napotkasz na problemy stosowania powyższych ułatwień skontaktuj się z nami na info@ponadnormatywni.pl, abyśmy mogli reagować i pomagać firmom zrzeszonym w OSPTN.

About Administrator