Ważne terminy i niektóre obowiązki przewoźników po zakończeniu roku 2023

Pozwalamy sobie przypomnieć Państwu o ważnych terminach i konieczności wypełnienia kilku obowiązków sprawozdawczych. 

Do 28 lutego br. należy złożyć sprawozdanie z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz czynności z nim związanych. Ten dokument składa się do właściwego (ze względu na siedzibę firmy) Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego. Dokument musi zostać podpisany przez osobę mającą uprawnienia doradcy DGSA.

Do końca marca br. przedsiębiorstwa transportowe mają obowiązek złożenia corocznej informacji o liczbie osób zatrudnionych oraz liczbie zatrudnionych kierowców. Kieruje się ją do organu, który wydał przewoźnikowi zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (starosta albo GITD). Należy w nim ująć stan zatrudnienia na 31 grudnia 2023 r. oraz średnią arytmetyczną liczby kierowców z całego 2023 r. Można w tym celu użyć druku, lub też skorzystać z formy elektronicznej.

Z końcem marca br. upływa także termin obliczenia i wniesienia do urzędu marszałkowskiego opłaty za korzystanie ze środowiska za rok 2023. Spoczywa na Państwu obowiązek złożenia wykazu zawierającego dane, które podmiot wykorzystał do ustalenia wysokości opłaty środowiskowej jak i jej wniesienia w przypadku, w którym wysokość tej właśnie obliczonej opłaty przekracza 800 zł.
W sytuacji, w której wyliczona roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska nie przekroczyła 100 zł – podmiot nie opłaca należności, co więcej nie ma obowiązku przedłożenia wykazu (ale powinien go zachować w celach dowodowych).
Natomiast w przypadku, kiedy wyliczona roczna opłata środowiskowa nie przekroczyła 800 zł – podmiot nie opłaca należności, ale ma obowiązek przedłożenia wykazu.
UWAGA: w ostatnich dniach obserwujemy wzmożoną aktywność urzędów marszałkowskich w tym zakresie. Przedsiębiorcy transportowi wzywani są do przekazania potwierdzenia wniesienia opłaty za ostatnie 4 lata!!!! oraz wykazu danych przyjętego do wyliczenia wysokości tej właśnie daniny publicznej.  

About Administrator