Podrabianie zezwoleń na transport ponadgabarytowy jest przestępstwem!

W odpowiedzi na pismo z GDDKiA w związku z pojawiającymi się przypadkami posługiwania się przez firmy przewozowe podrobionymi lub przerabianymi zezwoleniami na przejazdy pojazdów nienormatywnych, przypominamy: Podrabianie zezwoleń na transport ponadgabarytowy jest przestępstwem i podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.

Zwracamy się do firm zrzeszonych w stowarzyszeniu OSPTN:

„Szanowni Członkowie,

Z wielką troską informujemy o nielegalnych praktykach związanych z posługiwaniem się podrobionymi lub zmodyfikowanymi zezwoleniami na przejazdy pojazdów nienormatywnych. Takie działania są nie tylko nieetyczne, ale również nielegalne, podlegając surowym sankcjom prawnym, w tym odpowiedzialności karnej oraz administracyjnej.

Należy podkreślić, że za fałszowanie dokumentów przewidziana jest kara pozbawienia wolności do lat 5. Każdy przypadek naruszenia tych zasad wśród naszych członków będzie skutkował nieodwołalnym wykluczeniem z OSPTN. Nasze Stowarzyszenie stoi na straży praworządności i etyki zawodowej, dlatego apelujemy o zachowanie najwyższych standardów postępowania.

Przypominamy, iż od lipca 2023 r. nie wolno korzystać z kserokopii zezwoleń. W przypadku okazania do kontroli wyłącznie kserokopii prawdziwego zezwolenia zostanie nałożona kara administracyjna (finansowa) taka sama jak za brak zezwolenia.

Dbajmy wspólnie o dobre imię branży transportowej, przestrzegając obowiązujących przepisów i działając zgodnie z zasadami uczciwości.

Apelujemy także do nadawców oraz załadowców ładunków ponadgabarytowych, aby z odpowiednim wyprzedzeniem planowali i zlecali usługi transportu ponadgabarytowego, a także kontrolowali czy przewoźnicy posiadają stosowne zezwolenia. Tylko w ten sposób nadawca zapewni sobie szansę na uzyskanie odszkodowania z polisy OCP (odpowiedzialność cywilny przewoźnika), gdyby w trakcie transportu doszło do uszkodzenia lub kradzieży ładunku.

Warto także przypomnieć, iż za brak zezwolenia współodpowiedzialny jest załadowca, a także nadawca lub odbiorca przesyłki, jeśli z okoliczności sprawy wynika, iż miał wpływ lub godził się na powstanie naruszenia (art. 140aa ustęp 3 ustawy o ruchu drogowym). Nie warto zatem przymykać oko na nieprawidłowości, albowiem odpowiedzialność administracyjna lub finansowa (w przypadku uszkodzenia ładunku) zostanie także nałożona na załadowcę lub nadawcę ładunku.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd OSPTN”

Pismo GDDKiA

About Administrator