Legalny pobyt cudzoziemców w Polsce podczas stanu zagrożenia epidemicznego

Dzielimy się kolejną informacją otrzymaną od Związku Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”. Poniżej przesyłamy link do strony Urzędu ds. Cudzoziemców z wyjaśnieniami w sprawie legalnego pobytu cudzoziemców w Polsce podczas stanu zagrożenia epidemicznego:

https://udsc.gov.pl/skladanie-wnioskow-za-posrednictwem-poczty/

W wyjaśnieniach czytamy m.in.:

Wnioski dotyczące legalizacji pobytu mogą być wysłane do urzędów wojewódzkich za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. listem poleconym lub poprzez innego operatora pocztowego. Składając wnioski ważne jest aby dokonać tego w czasie legalnego pobytu w Polsce. Wówczas pobyt cudzoziemca w czasie postępowania administracyjnego będzie uznawany za legalny.

Wysłanie wniosku do urzędu wojewódzkiego za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. (która jest operatorem wyznaczonym w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe) przed upływem okresu legalnego pobytu, gwarantuje zachowanie terminu złożenia wnioskuLegalność pobytu cudzoziemca w trakcie postępowania wynika z faktu złożenia stosownego wniosku w ustawowym terminie, a nie z faktu posiadania przez cudzoziemca stempla w paszporcie potwierdzającego złożenie wniosku. Do osobistego stawiennictwa, w przypadkach gdy wymagają tego przepisy prawa, wojewodowie wezwą po przywróceniu bezpośredniej obsługi klientów.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo pod wspomnianym powyżej linkiem.

About Administrator