Informacje o sytuacji transportowej z dnia 18 lutego 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, uprzejmie przekazujemy, komunikat przesłany przez Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Infrastruktury w dn. 17.02 br., stan na godziny popołudniowe, wraz z tłumaczeniem. W chwili obecnej resort nie otrzymał dodatkowych informacji od strony czeskiej.


Tłumaczenie:

Możliwości testowe na przejściu granicznym Czechy-Niemcy (CZ-DE) po stronie czeskiej są bardzo ograniczone i należy się spodziewać kolejek z możliwością poprawy.

W Czechach nadal obserwuje się wielu kierowców, którzy wjeżdżają i przejeżdżają przez terytorium czeskie bez negatywnego wyniku testu, a następnie muszą czekać na przejściu granicznym na badania. Zdarza się, że jeśli kontrola policyjna wykaże, że kierowca przyjeżdżający do Niemiec nie posiada ważnego negatywnego wyniku testu, ciężarówka nie zostanie wpuszczona na teren Czech.

Z uwagi na powyższy akapit, pojawiają się apele (szczególnie do pracowników z krajów na wschodzie i południowym wschodzie, którzy przejeżdżają przez Czechy do Niemiec i dalej na zachód) o zwrócenie uwagi przewoźnikom i zainteresowanym stronom w tych krajach, aby upewnić się, czy kierowcy posiadają wymagane badania.
Istnieje możliwość zrobienia testu w Czechach, jednakże możliwości są ograniczone, a termin oczekiwania jest długi.
Poniżej znajdują się przybliżone dane z pierwszych dwóch dni testów.

Przeprowadzono ok. 5,6 tys. testów z czego jak dotąd 0,5 % miała wynik pozytywny. Należy jednak pamiętać, że statystyki nie rozróżniają kierowców dojeżdżających codziennie do pracy (CZ-DE) i kierowców transportu międzynarodowego.
Dotychczas pozytywny wynik osób codziennie dojeżdżających do pracy między CZ i DE (przed rozpoczęciem badań kierowców międzynarodowych) utrzymywał się na stałym poziomie 1,5%. Oznacza to, że ostateczny wynik testów pozytywnych dla kierowców międzynarodowych wynosi poniżej 0,5%, co potwierdzają wyniki z Dover (0,3%).

Sytuacja na przejściu granicznym:

Najgorsza sytuacja utrzymuje się na przejściu granicznym Rozvadov/CZ – Waidhaus/DE (autostrady D5/CZ – A6/DE) 8-kilometrowa kolejka, na pozostałych przejściach granicznych kolejki mają maksymalnie do 1 km.

Wynika to z dwóch faktów:
1) środek tygodnia roboczego (tranzytowy kraj w środku Europy nie jest zakorkowany przez transport międzynarodowy, ponieważ kierowcy przebywają w miejscach załadunku/rozładunku),
2) zdecydowana większość kierowców CZ wykonuje swoje testy poza ośrodkami testowymi na przejściach granicznych.   

Zazwyczaj początek i koniec tygodnia pracy oznacza największy ruch na granicach.

Wersja oryginalna:

The situation in CZ seems to be very tight in terms of testing capacities at CZ-DE BCP and also queues are to be expected. A very slight improvement though seems to be in view.

In CZ, we  still notice  many drivers entering and passing through the teritorry of CZ without holding a negative test, who then need to wait, obvisously, at the BCP areas for the tests. We do not have systematic checks, however it happens that if the police check finds out that a driver passing to DE does not hold a valid negative test, the truck will not be allowed to continue.

So my appeal to you (particularly the countries in the east and south-east transiting via CZ to DE and further on westwards) to point out towards operators and stakeholders in your countries to check their drivers to have theír tests ready.
Though, I am fully aware, that for some, going from far away the time limit for validity of the test (36h for CZ and 48h for DE) is a practical problem.

There is a possibility to get tested in CZ, however the capacities are more than exhausted. Still long times are to wait for testings.

Nonetheless, if the situation starts to worsen, CZ must consider all options of self-protecting, including an adjustment of border crossing regime.

I also can give you just first rough figures of testing of the first two days of testing.

We had made approx. 5,6 tsd tests and the positivity of testing by now was 0,5 % of a whole sample.
But we need to keep in mind that the statistics have not distinguished between daily commuters (CZ-DE pendlers) and international transport drivers, yet.
However we know the positivity figure of daily commuters between CZ and DE, so far (before testing international drivers, which was kept constant around  1,5%)
That means, the final figure of positivity of international drivers would be strongly below 0,5% , which again confirms definitely the results of Dover (0,3%), or might be even less than Dover.
It shows again that international drivers are usually not those spreading the virus !!!
Therefore i tis extremely important to turn back to the principles of Green Lanes and to find the right solution for international drivers!!!

Maybe, this might be the good argument for DE to reconsider the approach towards inernational drivers, and maybe even to distinguish between CZ drivers and other international drivers comming from not highly infection countries.

Situation on BCP:

The worst situation remains at BCP Rozvadov/CZ – Waidhaus/DE   (highways D5/CZ – A6/DE)   8 km queue  – upheld as for 14:00h CET , today.

Other BCP do not seem that too overloaded (queues up to 1 km , maximally)
 
This is because of two facts :
1) we are in the middle of the working week (a typically transiting country in the midle of Europe is not jammed by international transport, because a vast majority is in their loading/unloading locations),
2) almost all CZ drivers organize their tests somewhere else than at BCP testing centres.

Usually, beginnings and ends of working weeks mean the biggest pressure on the BCP.

About Administrator