Informacje o sytuacji transportowej z dnia 15 grudnia 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 uprzejmie informuję o problemach zgłaszanych do GITD z przejazdem na granicy polsko-rosyjskiej (przejście graniczne Bezeldy – Bagrationowsk), w związku z wejściem w życie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
W dniu wczorajszym zostało ogłoszone rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2311), w którym został dodany § 2a, zgodnie z którym:
„§ 2a. 1. Do dnia 31 stycznia 2022 r. osoba przekraczająca granicę Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącą granicę zewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), jest obowiązana okazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 w języku polskim albo w języku angielskim wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 24 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu.
2. Obowiązku, o którym mowa  w ust. 1, nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 5 i 6.
3. Osoba, o której mowa w ust. 1, która nie okaże funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywnego wyniku testu, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązana odbyć, po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, trwającą 14 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.”
Z powyższego wynika, że od dnia 15 grudnia br., czyli dnia wejścia w życie ww. zmiany rozporządzenia, kierowcy, w przypadku przekraczania zewnętrznej granicy Schengen są obowiązani okazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 w języku polskim albo w języku angielskim wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 24 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu, jeśli takiego wyniku testu nie okażą – podlegają 14 dniowej obowiązkowej kwarantannie.
Mając powyższe na uwadze Główny Inspektorat Transportu Drogowego zwrócił się z prośbą do Ministerstwa Infrastruktury o pilną interwencję w celu zwolnienia kierowców z obowiązków nałożonych dodawanym § 2a rozporządzenia.
Jednocześnie informuję, że GITD pozostaje w przedmiotowej sprawie w stałym kontakcie z Ministerstwem Infrastruktury, które podjęło intensywne działania mające na celu wprowadzenie niezbędnej zmiany legislacyjnej do rozporządzenia, mającej na celu zwolnienie kierowców z obowiązujących ograniczeń, w terminie do piątku 17 grudnia br.

About Administrator