Informacje o sytuacji transportowej z dnia 13 grudnia 2020 r.

w ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, uprzejmie informujemy, iż Departament Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury, na podstawie informacji przesłanych przez Komisję Europejską, poinformował o wprowadzonych na terytorium Zjednoczonego Królestwa zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 tymczasowych i ograniczonych odstępstwach od stosowania przepisów socjalnych.

Wprowadzone odstępstwa dotyczą stosowania art. 8 ust. 6 ww. rozporządzenia, pozwalającego na wykorzystanie dwóch kolejnych skróconych tygodniowych okresów odpoczynku w okresie dwóch tygodni oraz stosowania art. 6 ust. 3 poprzez zastąpienie dotychczasowego maksymalnego dwutygodniowego limitu czasu prowadzenia pojazdu (90 godzin) jednym 99 godzinnym. Przedmiotowe wyjątki zostały wprowadzone z powodu drugiej fali pandemii COVID-19 i będą miały zastosowanie wyłącznie do kierowców wykonujących przewozy drogowe żywności i podstawowych towarów od dnia 10 grudnia 2020 r. do dnia 30 grudnia 2020 r. włącznie.

Szczegółowe informacje zostaną wkrótce opublikowane na stronie internetowej KE: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/temporary-relaxation-drivers-covid.pdf.

About Administrator