Informacje o sytuacji transportowej z dnia 12 maja 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz na podstawie informacji przekazanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Infrastruktury, uprzejmie przekazuję informacje strony bułgarskiej o środkach podjętych w związku z pandemią koronawirusa.
Wraz z początkiem maja 2021 r. weszły w życie trzy nowe rozporządzenia Ministra Zdrowia Republiki Bułgarii w sprawie czasowego zakazu wjazdu na terytorium Bułgarii w związku z pandemią (RD-01-278 / 29.04.2021 (główne), RD-01-285 / 05.05.2021 i RD-01-286 / 05.05.2021 (uzupełniające)).

Zgodnie z nowymi rozporządzeniami, od 1 maja br. wjazd do Bułgarii osób przybywających z Indii, Bangladeszu, Brazylii oraz krajów i terytoriów w Afryce jest czasowo zabroniony. Wyjątkiem są obywatele Bułgarii i osoby posiadające status stałego, kontynuowanego lub długoterminowego pobytu w kraju oraz członkowie ich rodzin.

Obywatele Bułgarii oraz osoby posiadające status stałego, kontynuowanego lub długoterminowego pobytu na terytorium Bułgarii oraz członkowie ich rodzin przybywający z tych miejsc podlegają 10-dniowej kwarantannie. Rozporządzenie określa kraje i terytoria w Afryce, które nie są objęte zakazem. Wszystkie inne osoby wjeżdżające na terytorium Republiki Bułgarii, niezależnie od ich obywatelstwa i kraju, z którego pochodzą, mogą wjechać do Bułgarii po przedstawieniu jednego z następujących dokumentów:- potwierdzenie pełnego szczepienia przeciwko COVID-19. Za pełne szczepienie uważa się podanie odpowiedniej liczby dawek szczepionek COVID-19 wymienionych w załączniku do rozporządzenia oraz wygaśnięcie 14-dniowego okresu od podania ostatniej dawki; – dokument potwierdzający pozytywny wynik testu PCR lub szybkiego testu antygenowego na COVID-19 – w przypadku osób, które chorowały na COVID-19 w okresie od 15 do 180 dnia od daty przeprowadzonego badania, wpisanego do dokumentu.

Obywatele Bułgarii, obywatele państw członkowskich UE, krajów Schengen i członkowie ich rodzin; obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Australii, Kanady, USA, Japonii, Nowej Zelandii, Chin, Rwandy, Republiki Korei, Tajlandii, Tunezji, Urugwaju, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Republiki Macedonii Północnej, Serbii, Albanii, Kosowa, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej, Izraela, Kuwejtu, Białorusi i Turcji; osoby posiadające status stałego, kontynuowanego lub długoterminowego pobytu na terytorium Republiki Bułgarii oraz członkowie ich rodzin; osoby posiadające bułgarską wizę długoterminową typu „D”, a także osoby posiadające zezwolenie na pobyt w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie należącym do strefy Schengen (w tym San Marino, Andora, Monako i Watykan) oraz członkowie ich rodzin mogą wjechać do Bułgarii po przedłożeniu dokumentu potwierdzającego negatywny wynik testu PCR przeprowadzonego do 72 godzin przed wjazdem do kraju lub negatywny wynik z szybkiego testu antygenowego, przeprowadzonego do 48 godzin przed wjazdem do kraju z datą przeprowadzenia testu wpisaną do dokumentu.

W zarządzeniu określono również wyjątki, dla których nie jest wymagane przedłożenie dokumentu wjazdu do kraju, do których należy personel transportowy wykonujący międzynarodowy przewóz osób i rzeczy, załogi statków powietrznych, personel obsługujący statki powietrzne i inny personel transportowy, jeśli jest wymagany, w tym załogi i konserwatorzy statków, osoby podróżujące tranzytem przez terytorium Bułgarii, itp.

W przypadku nieprzedstawienia przez obywateli Bułgarii i osoby posiadające status stałego, kontynuowanego lub długoterminowego pobytu na terytorium Bułgarii oraz członków ich rodzin powyższego dokumentu, podlegają oni 10-dniowej kwarantannie po przyjeździe do kraju. Kwarantanna może zostać cofnięta, jeśli uzyskany zostanie negatywny wynik testu PCR na COVID-19 przeprowadzony do 24 godzin po wjeździe do kraju lub szybkiego testu antygenowego.

About Administrator