Informacje o sytuacji transportowej z dnia 11 lutego 2021 r.

w ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, uprzejmie przekazujemy, iż osoby przybywające z Polski do Rumunii, muszą odbyć 14-dniową izolację domową/ kwarantannę oraz dodatkowo od 12.02.2021 r. posiadać negatywny wynik testu PCR wykonanego maksymalnie na 72h przed przekroczeniem granicy Rumunii.

Z wymogu posiadania testu zwolnieni są m. in. kierowcy zawodowi samochodów ciężarowych o maksymalnej ładowności dopuszczalnej powyżej 2,4 tony oraz kierowcy zawodowi pojazdów mechanicznych do przewozu osób, które mają więcej niż 9 miejsc, w tym miejsce kierowcy. Pełna treść komunikatu: https://www.gov.pl/web/rumunia/sytuacja-epidemiczna-w-rumunii-warunki-wjazdu-i-kwarantanny2.

Ambasada RP w Królestwie Hiszpanii, opublikowała na swojej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/hiszpania/komunikat-dla-podrozujacych-do-hiszpanii–aktualizacja-10022021-r informację o przedłużeniu przez rząd hiszpański stanu alarmowego do 9 maja br.

Dodatkowo, zgodnie z korespondencją przekazaną przez Ministerstwo Infrastruktury, przekazuję do wiadomości informację o wprowadzonych przez Belgię tymczasowych i ograniczonych wyłączeniach zgodnie z art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w dniach 9.02.21 r. – 21.02.21 r.

Robocze tłumaczenie:

Kierowcy będą mogli odstąpić od stosowania następujących przepisów:

– art. 8 ust. 1: skrócenie regularnego dziennego okresu odpoczynku z 11 do 9 godzin;
-art. 8 (6): odłożenie tygodniowego okresu odpoczynku do siedmiu 24-godzinnych okresów po zakończeniu poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku;
-art. 8 ust. 6: możliwość skorzystania z dwóch następujących po sobie skróconych tygodniowych okresów odpoczynku pod warunkiem, że:
1. kierowca skorzysta z co najmniej 4 tygodniowych okresów odpoczynku w ciągu 4 tygodni, z których co najmniej 2 to regularne tygodniowe okresy odpoczynku oraz;
2. skrócenie za skrócony tygodniowy okres odpoczynku będzie zrekompensowane przed końcem czwartego tygodnia następującego po danym tygodniu.

Tekst oryginalny:

Drivers will be allowed to derogate from the following measures:

-Art. 8(1): Reduction of the regular daily rest period from 11 to 9 hours;
-Art. 8(6): Postponement of the weekly rest period to 7 periods of 24 hours after the end of the previous weekly rest period;
-Art. 8(6): The possibility to take two consecutive reduced weekly rest periods provided that:
1. the driver takes at least 4 weekly rest periods in 4 weeks of which at least 2 are regular weekly rest periods and;
2. The reduction for the reduced weekly rest period is compensated before the end of the 4th week after the week in question.

About Administrator