GDDKiA: informacja w zakresie procedury przyjmowania wniosków o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, przekazywania zezwoleń i współpracy ze służbami kontrolującym

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od GDDKiA, informujemy, iż w wyniku podjętych działań mających na celu usprawnienie procesu składania wniosków o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego, przekazywania wydanych zezwoleń Wnioskodawcom oraz współpracy ze służbami kontrolującymi takie przejazdy, wprowadzone zostają na czas występowania wirusa COVID-19 następujące udogodnienia:

  1. Wnioskodawcy mają możliwość składania wniosków o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych obok drogi pisemnej, telegraficznej, telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, także drogą e-mailową na właściwy adres kancelarii (sekretariatu) właściwego Oddziału wskazany pod adresem internetowym https://gddkia.bip.gov.pl/struktura/135962_struktura-organizacyjna.html lub  w przypadku Centrali na adres: kancelaria@gddkia.gov.pl
  2. Na wniosek Wnioskodawcy organ wydający zezwolenie może przekazać wydane zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego drogą e-mailową lub faxem. GDDKIA podkreśla, iż przekazanie ww. drogą zezwolenie stanowi jego kopię. Oryginał zezwolenia będzie przekazywany w dotychczasowej formie za pomocą poczty polskiej. Przesłanie kopi wydanego zezwolenia wymaga również podania we wniosku numeru faxu lub adresu e-mail Wnioskodawcy.
  3. GDDKiA jest w stały kontakcie ze służbami kontrolującymi przejazdy pojazdów nienormatywnych, tj. Wojewódzkimi Inspektoratami Transportu Drogowego, Policją oraz Urzędami Celno-Skarbowymi, celem weryfikacji przedstawianych przez podmioty wykonujące przejazd kopii zezwoleń.

UWAGA: Bardzo prosimy o wycofanie wniosków, które nie będą realizowane lub z datą która już minęła. To wszystko pozwoli GDDKiA na sprawniejsze działania.

Jednocześnie z uwagi na występujące zagrożenie wirusem COVID-19 mające wpływ także na wykonywane obowiązki pracowników GDDKiA, zwracamy się z uprzejmą prośbą do Wnioskodawców (przewoźników) o stałe monitorowanie spraw, które nie wymagają wydania zezwolenia i przekazywanie takich informacji do Oddziału GDDKiA lub Centrali GDDKiA, w którym taki wniosek złożono.

Powyższe pozwoli na jeszcze sprawniejsze rozpoznawanie i rozpatrywania spraw.

Z kolei wszelkie informacje dotyczące procesu uzyskania zezwolenia kategorii IV-VII można znaleźć pod adresem internetowym:  https://www.gddkia.gov.pl/pl/4091/Jak-otrzymac-zezwolenie-na-przejazd-pojazdu-nienormatywnego

About Administrator