Europejski raport o sytuacji na granicach z tygodnia 14-21 lipca 2020 r.

W ramach kontynuacji rozpoczętego cyklu, przekazujemy do wiadomości tygodniowy raport (14.07.2020 r. – 21.07.2020 r.) w sprawie sytuacji na granicach, przekazany do GITD 27 lipca br.

Sytuacja w ruchu na przejściach granicznych

Ogólnie, nie zaobserwowano dużych kolejek pojawiających się w związku ze zwiększonym natężeniem ruchu samochodów prywatnych. Stabilną sytuację obserwuje się na większości granic wewnątrz strefy Schengen, gdzie nie odnotowuje się kolejek, a maksymalny czas oczekiwania wynosi 15 min., co jest zgodne z koncepcją tzw. Zielonych Korytarzy Transportowych, która dopuszcza maksymalnie 15 min. opóźnienia przy oczekiwaniu na przekroczenie granicy.

Na przykład, w dniu 22 lipca br. średni czas oczekiwaniu na przekroczenie granicy wyniósł 11 minut na 178 monitorowanych przejściach. Wskazuje to na stabilną sytuację w porównaniu z innymi niedawnymi pomiarami, wg których średni czas oczekiwania na przekroczenie granicy wyniósł 12 minut, a średnia zgodność z założeniem koncepcji tzw. Zielonych Korytarzy Transportowych wyniosła 87%. Powyższe dane wskazują na stabilny trend utrzymujący się w lipcu na Zielonych Korytarzach Transportowych. Istnieją jednak granice, na których zaobserwowano tworzenie się nawracających kolejek. Podobnie jak w poprzednich tygodniach, problemy te wystąpiły zwłaszcza na granicach zewnętrznych krajów nienależących do strefy Schengen i UE.

Zgodność z założeniem Koncepcji Zielonych Korytarzy Transportowych

Mimo, że średni czas oczekiwania na większości granic spełnia założenie koncepcji Zielonych Korytarzy Transportowych, mówiące o maksymalnie 15 min. opóźnienia przy przekroczeniu granicy, należy podkreślić, że czas oczekiwania na granicach poszczególnych państw członkowskich różni się. W ciągu ostatniego tygodnia obserwuje się rosnący średni wskaźnik zgodności, zwłaszcza w przypadku granicy Bułgaria-Rumunia (BG-RO – z 33% do 67%) i Chorwacja-Słowenia (HR-SI – z 23% do 66%). Spadek zgodności można zaobserwować na granicach: Słowenia-Chorwacja (SI-HR – z 81% do 49%) i Węgry-Słowacja (HU-SK – z 83% do 63%).

Sytuacja poprawiła się szczególnie na granicy Bułgaria-Rumunia, gdzie czas oczekiwania skrócił się ze 154 min. do 100 min, jednak czas oczekiwania wciąż znacznie przekracza założenia koncepcji tzw. Zielonych Korytarzy Transportowych, co szczególnie widać na granicach: Węgry-Rumunia (HU-RO), Rumunia-Węgry (RO-HU), Bułgaria-Grecja (BG-EL) i Grecja-Bułgaria (EL- BG). Obserwuje się jednak tylko nieznaczne wydłużenie średniego czasu oczekiwania.
Również na zewnętrznych granicach UE widoczna jest poprawa sytuacji. Biorąc pod uwagę duże wahania natężenia ruchu drogowego w zeszłym tygodniu na granicach Bałkanów Zachodnich, obserwuje się poprawę sytuacji związaną ze skracaniem czasu oczekiwania na granicach: Chorwacja-Serbia (HR-SRB – skrócenie ze 120 do 68 minut), Serbia-Węgry (SRB-HU – ze 154 do 114 minut). Mimo poprawiającej się sytuacji, długie kolejki utrzymują się na granicach: Polska-Białoruś (PL-BY – od 163 do 103 min) i Polska-Ukraina (PL-UA).

Średni czas oczekiwania na wewnętrznych i zewnętrznych przejściach UE

Poniższa tabela przedstawia przegląd zmian długości czasu oczekiwania na niektórych granicach zewnętrznych nienależących do strefy Schengen i UE, w szczególności uwzględnia sytuację na granicach z Bałkanami Zachodnimi. Zawiera również porównanie sytuacji z poprzednich tygodni. Nadal monitorowany jest ruch na wszystkich przejściach granicznych, również tych, które nie zostały ujęte w przedmiotowej tabeli.

About Administrator