Definicja pojazdu modułowego – konsultacje
Podczas pierwszego w tym roku posiedzenia zarządu oraz komisji rewizyjnej, ustalono treść przepisów, które będą stanowić podstawę do wprowadzenia zmian w zakresie definicji nowego rodzaju pojazdu, czyli „pojazdu modułowego”.
Mając na uwadze rozbieżności jakie mają miejsce przy rejestracji tego typu pojazdów (część urzędów rejestruje je jako naczepę, część jako przyczepę), a także problemy przy uzyskaniu odstępstw od warunków technicznych pojazdów, konieczne jest dostosowanie polskich przepisów do aktualnych standardów europejskich.                                                                                                                         
Proszę o zapoznanie się z poniższą notką oraz przesłanie swoich uwag i sugestii na adres:
chwalczuk@ponadnormatywni.pl
Konsultacja jest anonimowa, za wszelkie wiadomości z góry serdecznie dziękuję.

 

Szanowni Przewoźnicy
Poniżej znajdziecie Państwo wyciąg z aktualnej ustawy prawo o ruchu drogowym z dopisanymi i wytłuszczonymi pkt. 36a-36ab, które są tematem uzgodnień pomiędzy członkami stowarzyszenia. 

pkt. 36a-36ab to propozycja z jaką wychodzi OSPTN. Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany aktywnym uczestnictwem w trakcie ustalania finalnej treści definicji ‘pojazdu modułowego’ proszę o wypowiedź.

Wprowadzenie i wyjaśnienie:

Dlaczego „pojazd modułowy” a nie „naczepa modułowa” lub „przyczepa modułowa”.

Wynika to z aktualnie obowiązujących definicji, ponieważ przepisy stanowią iż, naczepą jest przyczepa, której część spoczywa na pojeździe silnikowym i obciąża ten pojazd.  Nie możemy więc wprowadzić pojęcia „naczepy modułowej” ponieważ sugerowałoby to, iż każdy moduł spoczywa na pojeździe silnikowym i obciąża ten pojazd. W ten sposób powstałby problem związany np. z łabędzimi szyjami lub modułami połączonymi za pomocą dyszla.

Aktualne przepisy regulują, iż mianem przyczepy należy rozumieć pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem. Jest to jednak zbyt ogólne pojęcie, odbiegające od możliwości łączenia poszczególnych części (wózków) modułowych. Stąd konieczność wprowadzenia nowego typu pojazdu, jakim będzie „pojazd modułowy” o czym stanowi zaproponowany pkt. 36a.

Definicję pojazdu modułowego zaproponowałem akurat w tym miejscu ustawy, albowiem pkt. 36 generalnie stanowi o tym, czym jest ‘pojazd specjalny’, a bez wątpienia pojazd modułowy jest pojazdem specjalnym. Proszę nie sugerować się słowem „przyczepa” wpisanym na samym początku definicji, albowiem zgodnie z już obowiązującym prawem, naczepa także jest przyczepą, ale taką, której część spoczywa na pojeździe. Oznacza to, że pojazdem modułowym może być:

– Przyczepą – jeśli połączony jest z ciągnikiem balastowym poprzez dyszel, lub
– Naczepą – jeśli jego część spoczywa na pojeździe silnikowym. 

W definicji określono pojazd modułowy jako:

– przyczepa składająca się z co najmniej dwóch wózków modułowych – ma to na celu dokładne określenie części składowych, dzięki czemu nie powstanie ryzyko powstania tzw. pociągów drogowych, których boją się urzędnicy i ustawodawcy w UE.

– których suma dopuszczalnych mas całkowitych stanowi dopuszczalną masę całkowitą pojazdu modułowego – skoro pojazd modułowy składa się z części, to suma DMC wózków modułowych stanowi DMC całego pojazdu.

– połączonych systemem hydraulicznym, posiadających wszystkie osie skrętne – ma to zapobiec powstawania ‘pociągów drogowych’ poprzez łączenie ‘zwykłych’ przyczep.

– służąca do przewozu ładunków niepodzielnych – dodatkowe potwierdzenie, że pojazdy modułowe nie mogą służyć do przewozu ładunków innych niż niepodzielne, 

– połączona z ciągnikiem siodłowym poprzez łabędzią szyję lub z ciągnikiem balastowym poprzez dyszel – tak jak wspomniałem na wstępie, pojazd modułowy może być przyczepą lub naczepą, dlatego doprecyzowano sposób łączenia poprzez łabędzią szyję lub dyszel.  

To z kolei wymaga doprecyzowania czym jest „łabędzia szyja”. Propozycję tej definicji stanowi pkt. 36aa. Treść poniżej. 

Podstawową jednostką pojazdu modułowego będzie „wózek modułowy”, czyli pojazd posiadający co najmniej 1 oś, sterowany hydraulicznie, umożliwiający połączenie z innymi kompatybilnymi wózkami modułowymi. Pojazd ten musi być sterowany hydraulicznie, a jako składowa pojazdu modułowego może służyć tylko do przewozu ładunków niepodzielnych. 

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek spostrzeżenia lub uwagi bardzo proszę o kontakt. Chciałbym, aby członkowie stowarzyszenia regularnie otrzymywali informacje o pracach stowarzyszenia, a zarazem brali udział w opiniowaniu projektów przygotowanych przez zarząd. 


USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 
31) pojazd – środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane; 
32) pojazd silnikowy – pojazd wyposażony w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego; 
33) pojazd samochodowy – pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h; określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego; 
34) pojazd wolnobieżny – pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyłączeniem ciągnika rolniczego; 
35) pojazd członowy – zespół pojazdów składający się z pojazdu silnikowego złączonego z naczepą; 
35a) pojazd nienormatywny – pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych, przewidzianych dla danej drogi w przepisach o drogach publicznych, lub którego wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych, przewidzianych w przepisach niniejszej ustawy; 
35b) ładunek niepodzielny – ładunek, który bez niewspółmiernie wysokich kosztów lub ryzyka powstania szkody nie może być podzielony na dwa lub więcej mniejszych ładunków; 
35c) pilot – osobę odpowiedzialną za zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz minimalizację utrudnień w ruchu drogowym w czasie przejazdu pojazdu; 
36) pojazd specjalny – pojazd samochodowy lub przyczepę przeznaczone do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia; w pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji; 
36a)  Pojazd modułowy – przyczepa składająca się z co najmniej dwóch wózków modułowych, których suma dopuszczalnych mas całkowitych stanowi dopuszczalną masę całkowitą pojazdu modułowego, połączonych systemem hydraulicznym, posiadających wszystkie osie skrętne, służąca do przewozu ładunków niepodzielnych, połączona z ciągnikiem siodłowym poprzez łabędzią szyję lub z ciągnikiem balastowym poprzez dyszel,
36aa) łabędzia szyja – urządzenie służące do połączenia wózka modułowego z ciągnikiem siodłowym,
36ab) wózek modułowy – pojazd posiadający co najmniej 1 oś, sterowany hydraulicznie, umożliwiający połączenie z innymi kompatybilnymi wózkami modułowymi

42a) ciągnik samochodowy – pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie wyłącznie do ciągnięcia przyczepy; określenie to obejmuje ciągnik siodłowy i ciągnik balastowy; 
49) zespół pojazdów – pojazdy złączone ze sobą w celu poruszania się po drodze jako całość; nie dotyczy to pojazdów złączonych w celu holowania; 
50) przyczepa – pojazd bez silnika, przystosowany do łączenia go z innym pojazdem;
51) przyczepa lekka – przyczepę, której dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 750 kg;
52) naczepa – przyczepę, której część spoczywa na pojeździe silnikowym i obciąża ten pojazd;

About Administrator