Austria – warunki wjazdu obowiązujące do 15.06.2020

Podajemy poniżej informacje dotyczące warunków wjazdu do Austrii z Włoch, Szwajcarii, Lichtensteinu, Słowenii, Niemiec, Węgier, Czech i Słowacji – obowiązujące do 15.06.2020 r.

Generalnie osoby wjeżdżające do Austrii zobowiązane są do posiadania i przedłożenia na granicy lekarskiego zaświadczenia potwierdzającego negatywny wynik badania molekularno-biologicznego na obecność wirusa SAR-CoV-2. Zaświadczenie powinno być wydane w języku niemieckim, angielskim, włoskim lub francuskim (przykładowe zaświadczenia w załączniku). Zaświadczenie nie może być starsze niż 4 dniu.

Bez zaświadczenia lekarskiego dozwolony jest wjazd do Austrii obywatelom Austrii oraz osobom posiadającym w Austrii zwykłe miejsce zamieszkania (gewöhnlicher Aufenthalt) lub miejsce zameldowania (Haupt-, Nebenwohnsitz), które bezzwłocznie poddadzą się 14 dniowej niekontrolowanej domowej kwarantannie i poświadczą to własnoręcznym podpisem. Kwarantanna będzie mogła zostać zakończona, o ile w okresie jej trwania wynik wykonanego testu na obecność SARS-CoV-2 będzie negatywny. Przepisy nie wskazują, jakie dokumenty należy okazać podczas kontroli granicznej. Można przyjąć jednak, że są to m.in. zaświadczenie o zameldowaniu, karta pobytu obywatela UE oraz uzupełniająco poświadczenie zatrudnienia.

Bez zaświadczenia lekarskiego dozwolony jest wjazd do Austrii pracownikom sezonowym zatrudnionym w sektorze leśnym, rolniczym, opieki i służby zdrowia, którzy przejeżdżają przez Austrię do miejsca docelowego (w Austrii) autobusem lub koleją bez zatrzymywania się. Osoby te zobowiązane są do bezzwłocznego poddania się 14 dniowej niekontrolowanej domowej kwarantannie i poświadczegnia tego faktu własnoręcznym podpisem. Kwarantanna będzie mogła zostać zakończona, o ile w okresie jej trwania wynik wykonanego testu na obecność SARS-CoV-2 będzie negatywny.

TRANZYT przez Austrię: Bez zaświadczenia lekarskiego dozwolony jest przejazd w tranzycie przez Austrię bez zatrzymywania się, o ile zabezpieczona zostanie możliwość opuszczenia kraju.

Ograniczenie wjazdu do Austrii nie ma zastosowania w następujących przypadkach:

  • transportu drogowego,
  • podróży repatriacyjnych,
  • w pilnych sprawach rodzinnych, które należy uwiarygodnić przy przekraczaniu granicy,
  • w indywidualnych przypadkach związanych z pełnieniem opieki nad zwierzętami, co należy uwiarygodnić przy przekroczeniu granicy,
  • Gmin Vomp-Hinterriss, Mittelberg i Jungholz,
  • przejazdów związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej (z wyjątkiem zarobkowego transportu osób),
  • regularnych przejazdów osób z państw sąsiadujących, w związku z zatrudnieniem (Pendler-Berufsverkehr),
  • pojazdów ratowniczych zgodnie z § 26 StVO,
  • pasażerów transportu publicznego, jeżeli transport odbywa się bez zatrzymywania się.
  • przejazdów w celu skorzystania z niezbędnych usług medycznych obywatelom Austrii i osobom podlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu w Austrii. Przy wjeździe należy przedstawić potwierdzenie bezwarunkowej potrzeby skorzystania z usługi medycznej w języku niemieckim lub angielskim (załączniki). Dozwolony jest wjazd osoby towarzyszącej.

Wobec kierowców oraz personelu związanego z prowadzeniem bieżącej działalności ma zastosowanie rozporządzenie MZ AT w sprawie kontroli medycznej przy okazji wjazdu do AT.

Źródło: Rozporządzenie Federalnego Ministra Spraw Społecznych, Zdrowia, Opieki i Ochrony Konsumentów w sprawie warunków wjazdu z krajów sąsiednich. https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011072

About Administrator