Informacje o sytuacji transportowej z dnia 22 listopada 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz na podstawie informacji przesłanych przez Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Infrastruktury, przekazuję informacje strony niemieckiej o nowych zasadach w związku z pandemią COVID-19, które obowiązywać będą od 24 listopada br.
Od środy 24 listopada w Niemczech zaczną obowiązywać nowe regulacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2:
· Pracownicy, właściciele i operatorzy mają wstęp do miejsca pracy (gdzie nie można wykluczyć fizycznego kontaktu z innymi ludźmi), jeśli zostali przetestowani, wyzdrowieli lub są zaszczepieni (niemiecka zasada: 3G, angielska: TRV, EC, DCC) i jeśli obecnie nie wykazują typowych objawów lub oznak zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.
· Przy wejściu do miejsca pracy należy posiadać dowód szczepienia, dowód powrotu do zdrowia lub dowód negatywnego wyniku testu. Testy antygenowe mają ważność 24h, testy PCR – 48h.
· Należy zwrócić uwagę na wymagania dotyczące certyfikatu szczepienia, zwłaszcza w odniesieniu do dopuszczalnych szczepionek, dostępne na stronie: https://www.pei.de/impfstoffe/covid-19
· Naruszenie powyższych przepisów jest wykroczeniem i może zostać ukarane grzywną.

Należy zwrócić szczególną uwagę na regulacje w odniesieniu do miejsc pracy w sektorze logistycznym:
· Samochody ciężarowe, statki towarowe itp. są uważane za miejsca pracy. Zasada TRV obowiązuje również kierowców ciężarówek, którzy przyjeżdżają do fabryk, magazynów, itp., gdzie nie można wykluczyć fizycznego kontaktu z innymi ludźmi. Nie ma wyjątku dla krótkich kontaktów zewnętrznych podczas załadunku lub rozładunku.
· Niemieccy właściciele firm mają możliwość stworzenia na miejscu obiektów testowych. W takim przypadku personel bez dowodu szczepienia lub wyzdrowienia może wejść na teren zakładu w celu natychmiastowego przebadania się na miejscu. Z tego powodu wskazane jest aby przed przybyciem na miejsce zweryfikować u niemieckich partnerów biznesowych, czy udostępniają urządzenia testowe.

Dodatkowe informacje:
· „dowód przetestowania” oznacza dowód braku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wystawiony w formie pisemnej lub cyfrowej w języku niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim lub hiszpańskim, jeżeli badanie bazowe zostało wykonane za pomocą wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, które są przeznaczone do bezpośredniego wykrywania patogenów koronawirusa SARS-CoV-2 i które są sprzedawane na podstawie oznakowania CE lub na podstawie specjalnego dopuszczenia udzielonego zgodnie z § 11 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych oraz
a) odbywa się na miejscu pod nadzorem osoby objętej odpowiednim środkiem ochronnym, lub
b) została wykonana w ramach badań wewnątrzzakładowych w ramach środków bezpieczeństwa pracy wykonywanych przez pracowników, którzy przeszli niezbędne szkolenie lub posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w tym zakresie, lub
c) wykonywane lub nadzorowane przez usługodawcę zgodnie z art. 6 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie badań na koronawirusa.
· Zakwaterowanie w hotelach i wizyty w restauracjach mogą być ograniczone w niektórych krajach związkowych, w zależności od lokalnego wskaźnika hospitalizacji, do osób zaszczepionych i ozdrowieńców. Dlatego zaleca się uprzednie skontaktowanie się z hotelami lub zwrócenie do partnerów biznesowych o dalsze informacje.

Należy ponadto mieć na uwadze, że od 24 listopada z dalekobieżnych i krótkodystansowych środków transportu publicznego można korzystać tylko wtedy, gdy pasażerowie mają przygotowany dowód, że zostali przetestowani, przebyli zakażenie lub zostali zaszczepieni i noszą maskę medyczną (FFB2 lub porównywalną) . Ta sama zasada dotyczy również lotów.

Ponadto w uzupełnieniu ostatniego raportu przekazuję informacje strony austriackiej:

Wymagania dotyczące maski:
· Maska FFP2 obowiązkowa we wszystkich pomieszczeniach zamkniętych, w tym w miejscach pracy (jeśli nie ma innych odpowiednich urządzeń ochronnych).

Ograniczenia wyjść:
· całodniowe ograniczenia wyjść
· wyjątkowymi powodami opuszczenia własnego, prywatnego miejsca zamieszkania są:
o unikanie bezpośredniego zagrożenia życia i mienia
o opieka i pomoc dla osób potrzebujących wsparcia oraz realizacja praw i wypełnianie obowiązków rodzinnych
o zaspokojenie podstawowych potrzeb życia codziennego:
– niezbędne potrzeby życia codziennego
– kontakt z najbliższą rodziną, ważnymi opiekunami lub partnerem życiowym lub partnerem życiowym niemieszkającym w gospodarstwie domowym lub opieką zdrowotna partnera życiowego, w tym w drodze do szczepienia i badania na SARS-CoV-2
– zaspokojenie podstawowych potrzeb religijnych
– opieka nad zwierzętami
– cele zawodowe i edukacyjne, jeśli to konieczne
– przebywanie na zewnątrz dla fizycznego i psychicznego relaksu
– udział w procesach administracyjnych lub sądowych, których nie można odroczyć
– udział w wyborach przewidziany prawem
– wstęp do niektórych stref klienta
– udział w niektórych zgromadzeniach, takich jak pogrzeby lub demonstracje

Środki transportu:
· carpooling przez osoby spoza gospodarstwa domowego podlega wymogowi maski FFP2
· korzystanie z autokarów i łodzi wycieczkowych nie jest obecnie możliwe

Obszary klienta, handel i usługi:
· zakaz wstępu do lokali handlowych i usług związanych z pielęgnacją ciała, obiektów rekreacyjnych i kulturalnych
· do miejsc wykonywania usług, które nie są związane z pielęgnacją ciała (np. wizyty u weterynarza) można wchodzić tylko po okazaniu certyfikatu 2G (zaszczepiony lub wyleczony). Klienci muszą również nosić maskę.
· wyjątkiem są podstawowe obiekty usługowe, klienci muszą nosić maskę FFP2:
– apteki publiczne
– sprzedawcy spożywczy i rolnicy zajmujący się sprzedażą bezpośrednią
– drogerie
– banki
– stacje benzynowe
– …

Edukacja:
· szkoły pozostają otwarta dla wszystkich, wg potrzeb
· plan lekcji pozostaje bez zmian
· wymóg noszenia maski dotyczy wszystkich pomieszczeń w budynku szkolnym
· dzieci mogą pozostać w domu bez potrzeby okazania zaświadczenia lekarskiego, szkoły zapewniają tym dzieciom pakiety opiekuńczo-naukowe
· szczegóły na stronie Ministerstwa Edukacji: https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/beratung/corona/sichereschule.html

Miejsce wykonywania działalności zawodowej:
· ogólne zalecenie dotyczące pracy z domu, pracownicy federalni również pracują z domu

Gastronomia:
· do lokali gastronomicznych można wchodzić tylko po odbiór żywności i napojów bezalkoholowych na wynos, należy nosić maskę, nie wolno spożywać w promieniu 50 m
· jarmarki adwentowe i bożonarodzeniowe nie są obecnie dozwolone

Hotele:
· do hoteli można wejść tylko ze względów zawodowych, np. przez osoby, które z powodów zawodowych muszą podróżować i spać poza domem

Obiekty rekreacyjne i sportowe:
· zakaz wstępu do obiektów rekreacyjno-sportowych oraz ośrodków narciarskich

Więcej informacji oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć na stronie www.sozialministerium.at.

Dodatkowo, zapowiedziano zmiany w zasadach wjazdu do Norwegii od 26 listopada br. w odniesieniu do rejestracji i testowania. Planowany jest częściowy powrót do restrykcji, jakie obowiązywały przy podróżach do Norwegii wcześniej. Zmiany będą obowiązywały od 26 listopada br.
Zapowiedziano m.in.:
– obowiązek rejestracji podróży do Norwegii (dla wszystkich, również dla osób zaszczepionych): https://reg.entrynorway.no/
– obowiązek przetestowania się na granicy Norwegii (dla osób niezaszczepionych). Jeśli nie ma punktu testowania na przejściu granicznym, należy przetestować się nie później niż 24h od wjazdu do Norwegii,
– obowiązek okazania testu wykonanego 24h przed podróżą (dla osób niezaszczepionych, powyżej 18 roku życia).

Więcej informacji: Zmiany zasad wjazdu do Norwegii – Polska w Norwegii – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Udostępnij
Facebook
LinkedIn
WhatsApp