Informacje o sytuacji transportowej z dnia 16 lutego 2021 r.

W ramach monitorowania sytuacji transportowej związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, uprzejmie przekazujemy, że Ambasada RP w Sztokholmie poinformowała, że zakaz wjazdu do Szwecji z Danii, Norwegii i Wielkiej Brytanii został przedłużony do dnia 31.03.2021 r.

W przypadku osób wjeżdżających z Danii, z Norwegii oraz z Wielkiej Brytanii zakaz nie dotyczy, m.in.: personelu przewożącego towary, kurierów zagranicznych, osób, które mogą udowodnić, że mieszkają lub pracują w Szwecji. Pełna treść komunikatu dostępna jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/szwecja/przedluzenie-zakazu-wjazdu-do-szwecji-z-danii-z-norwegii-i-wielkiej-brytanii

Ponadto przesyłam do wiadomości komunikat przekazany przez Departament Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Infrastruktury wraz z tłumaczeniem.

Tłumaczenie:

Aktualne informacje na temat niemieckich przepisów, dotyczących wjazdu z Czech, Tyrolu i Słowacji:

1. System testowania i rejestracji

Przepisy dotyczące obowiązków testowych i rejestracyjnych pozostają niezmienione: wszystkie osoby, w tym personel transportowy, wjeżdżające do Niemiec po pobycie na obszarze objętym nowym wariantem w ciągu ostatnich 10 dni, muszą przy wjeździe posiadać dowód negatywnego wyniku testu i na żądanie przedstawić taki dowód właściwemu organowi. Ponadto przed wjazdem muszą też dokonać cyfrowej rejestracji na stronie http://www.einreiseanmeldung.de i posiadać przy sobie dowód pomyślnie wykonanej rejestracji. Pracownicy transportu, którzy przekraczają te terytoria tranzytem, nie są zwolnieni z powyższych obowiązków.

W krajach związkowych obowiązują specjalne zasady dotyczące samoizolacji osób wjeżdżających do Niemiec z obszarów zagrożonych, które przewidują zwolnienia dla osób wykonujących przewóz towarów lub osób.

2. Ograniczenia wjazdu

Pojawiły się nowe, wysoce restrykcyjne ograniczenia wjazdu dla osób przekraczających granicę z Czech i Austrii. Wyjątki od ograniczeń dotyczą tylko następujących osób oraz w następujących przypadkach:

· personel transportu towarów i inny personel niezbędny do wykonywania transportu towarów (w tym poczty, ładunków i pustych przewozów, a także powracających samolotów, statków i ich załóg);

· obywatele Niemiec i członkowie ich najbliższej rodziny, którzy są obywatelami krajów spoza UE i podróżują z obywatelem Niemiec. „Najbliżsi członkowie rodziny” to małżonkowie, zarejestrowani partnerzy, małoletnie dzieci i rodzice małoletnich dzieci;

· osoby, które są legalnymi rezydentami Niemiec;

· personel medyczny (lekarze, pielęgniarki i personel domów opieki), personel producentów sprzętu i produktów medycznych oraz personel towarzyszący potrzebny do lotów karetką powietrzną i przeszczepów narządów;

· pracowników, którzy są niezbędni do zapewnienia dalszego funkcjonowania przedsiębiorstw, zgodnie z art. 2 Komunikatu Komisji: Wytyczne dotyczące swobodnego przepływu pracowników podczas epidemii COVID-19 ( 2020/C 102 I/03 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0330(03)&from=EN );

· osoby podróżujące do Niemiec z pilnych powodów humanitarnych.

· Pilne powody humanitarne obejmują:

* śmierć bliskiej osoby (małżonka, zarejestrowanego partnera życiowego, własnego dziecka lub rodzica);

* narodziny własnego dziecka;

* dwoje bliskich krewnych pod nieobecność innej osoby dorosłej uprawnionej do opieki nad małoletnim dzieckiem;

* osoby wymagające pilnej pomocy medycznej, gdyby w wypadku jej braku doszło do poważnego uszczerbku na zdrowiu (potwierdzone zaświadczeniem lekarskim) i jedna osoba towarzysząca;

* osoby podróżujące ze względów humanitarnych w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia;

* osoby podróżujące na zlecenie Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) lub organizacji ONZ.

Podróżni objęci wyjątkiem od ograniczeń wjazdu muszą przedstawić wiarygodne dowody uzasadniające powyższy wyjątek. W szczególności pracownicy wykonujący zawody wymienione w poz. 2 Komunikatu Komisji: Wytyczne dotyczące swobodnego przepływu pracowników podczas epidemii COVID-19 (2020/C 102 I/03 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0330(03)&from=EN>) muszą przedstawić dowód takiego zatrudnienia w postaci umowy o pracę, a od 17 lutego 2021 r. indywidualne oficjalne zaświadczenie wydane przez władze krajów związkowych Saksonii i Bawarii.

BUŁGARIA:

Według informacji Dyrekcji Generalnej Straży Granicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ruch na przejściach granicznych z Bułgarią o godz. 06:00 w dniu 15.02.2021 r. przedstawiał się następująco:
Na granicy z Republiką Grecji: na przejściu granicznym Kulata-Promachonas, greckie służby graniczne nie zezwalają na wjazd do Grecji samochodom ciężarowym o masie powyżej 3,5 tony.
Na granicy z Rumunią, na przejściu granicznym w Vidin ruch jest wzmożony dla samochodów ciężarowych.
Na granicy z Republiką Macedonii Północnej: na przejściu granicznym w Gueshevo przejazd pojazdów w obu kierunkach został wstrzymany z powodu złych warunków pogodowych.
Na granicy z Republiką Turcji ruch jest wzmożony dla samochodów ciężarowych na wyjeździe z przejścia granicznego Lesovo.
Na wszystkich pozostałych przejściach granicznych w kraju ruch odbywa się normalnie.

GRECJA:

Na stacji granicznej Promachonas z powodu złych warunków pogodowych, aby uniknąć korków i wypadków, ruch został wstrzymany. Granica została otwarta o 12:40 w celu udrożnienia ruchu – stan dróg zostanie ponownie oceniony.
Z powodu bardzo złych warunków pogodowych 15 lutego br. od godz. 19:00 i przez następne 24 godziny obowiązuje również zakaz ruchu dla wszystkich pojazdów na odcinku drogi krajowej (E75) z Aten do Lamii.

Wersja oryginalna:

An update on the German regulation concerning the entry from the Czech Republic, Tyrol and Slovakia:

1. Testing and registration regime

The regulation concerning test and registration obligations remains unchanged: All persons, including transport personnel, entering Germany after having spent some time in an area of variant of concern within the previous 10 days, must be carrying with them, upon entry, the proof of a negative test result and must, upon request, present such a proof to the competent authority. Moreover, prior to entry, they are required to complete a digital registration on entry at http://www.einreiseanmeldung.de and have to carry proof of the successful registration with them. Transport workers that cross these areas on transit are not exempted.
The federal states have special self-isolation rules for persons entering Germany from risk areas. However, they contain exemptions for persons engaged in the carriage of goods or passengers.

2. Entry restrictions

There are new far-reaching entry restrictions concerning persons crossing the border from the Czech Republic and Austria. Exceptions from the entry restrictions only apply to the following persons and in the following cases:
· cargo transport staff and other staff needed for the transport of goods (including mail, freight and empty carriers, as well as returning aircraft, ships and crews);
· German citizens and members of their immediate family who are citizens of countries outside of the EU and are travelling with the German citizen. „Immediate family members” are spouses, registered civil partners, minor children and parents of minor children;
· persons who are legal residents of Germany;
· medical staff (physicians, nurses and staff of nursing homes), staff of producers of medical equipment and products, and escort staff needed for air ambulance and organ transplant flights;
· employees who are essential for ensuring that enterprises continue to function, according to no. 2 of the Communication from the Commission: Guidelines concerning the exercise of the free movement of workers during COVID-19 outbreak (2020/C 102 I/03 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0330(03)&from=EN> );
· persons travelling to Germany for urgent humanitarian reasons.
· Urgent humanitarian reasons include the following:
* death of an immediate relative (spouse, registered domestic partner, own child or parent);
* birth of own child;
* two close relatives in the absence of any other adult entitled to care and custody of a minor child;
* persons in need of urgent medical treatment if serious harm to their health would otherwise result (confirmed by medical certificate) and one escort;
* individuals admitted for humanitarian reasons in case of threat to life or limb;
* persons travelling by order of the International Atomic Energy Agency (IAEA), the United Nations (UN) or a UN organisation.

Travellers claiming an exception from the entry restrictions must present credible evidence of the reason for the exception. In particular, workers in the occupations listed in no. 2 of the Communication from the Commission: Guidelines concerning the exercise of the free movement of workers during COVID-19 outbreak (2020/C 102 I/03 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0330(03)&from=EN must provide evidence of such employment in the form of a work contract and, starting 17 February 2021, an individual official certificate issued by the authorities of the federal states of Saxony and Bavaria.

BUŁGARIA:

According to the information from Directorate General Border Police of the Ministry of Interior, the traffic at the Bulgarian border crossing points at 06:00 h on 15.02.2021 is as follows:
At the border with the Republic of Greece: at Kulata-Promachonas border-crossing point, the Greek border authorities do not allow trucks over 3.5 tons to enter Greece.
At the border with Romania, the traffic is intensive for trucks on exit of Vidin border-crossing point.
At the border with the Republic of North Macedonia: at Gueshevo border-crossing point the passage of vehicles in both directions has been suspended due to bad weather conditions.
At the border with the Republic of Turkey, the traffic is intensive for trucks on exit of Lesovo border-crossing point.
The traffic is normal at all other border-crossing points in the country.

GRECJA:

There were indeed problems at Promachonas Border Station due to the bad weather conditions and the traffic was stopped in order to avoid traffic jams and accidents. The border opened at 12.40 to decongest the situation and the condition of the streets will be reassessed later in the evening.
Τhere is also a traffic ban for all vehicles from 19.00 today and for the next 24 hours on the section of the National Road (E75) from Athens to Lamia due to extremely bad weather conditions.

Udostępnij
Facebook
LinkedIn
WhatsApp