WAŻNE: możliwość modyfikacji warunków pracy pracownikom z zagranicy

W nawiązaniu do pytań odnośnie możliwości objęcia cudzoziemców spoza UE rozwiązaniami z art. 15g (przestój ekonomiczny/obniżony wymiar czasu pracy) ustawy z dnia 2 marca 2020 r., kiedy modyfikowalibyśmy warunki zatrudnienia określone przy legalizacji ich pobytu lub pracy, przesyłamy otrzymaną od TLP odpowiedź Departamentu Legalizacji Pobytu, Urzędu ds. Cudzoziemców otrzymaną i udostępnioną przez Konfederację Lewiatan, której TLP jest członkiem.

W stanowisku stwierdza się m.in., że:

„…Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zarekomendowało Komendzie Głównej Straży Granicznej oraz Głównemu Inspektoratowi Pracy interpretację obowiązujących przepisów prawa, według której zmiana warunków pracy cudzoziemców na podstawie art. 15g omawianej wyżej ustawy nie powinna być traktowana jako wykroczenie oraz nie powinna skutkować uchyleniem zezwolenia na pracę, ponieważ, nie może być uznana za czyn społecznie szkodliwy, którego sprawcy można by przypisać winę. Z tych powodów, w opinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pracodawca dokonujący takiej zmiany nie podlega odpowiedzialności za wykroczenie.

Urząd do Spraw Cudzoziemców podziela to stanowisko. Podobnie, w ocenie Urzędu do Spraw Cudzoziemców zmiana warunków wykonywania pracy stanowiąca skutek skorzystania przez podmiot powierzający wykonywanie pracy z uprawnień określonych w art. 15g ustawy specjalnej nie powinna prowadzić do stosowania przez organy administracji publicznej art. 302 ust. 1 pkt 4 ustawy o cudzoziemcach i zobowiązywaniem do powrotu cudzoziemców, których warunki wykonywania pracy uległy zmianie względem warunków określonych w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Jednocześnie uprzejmie informuję, iż prowadzone są rządowe prace nad kolejną inicjatywą ustawodawczą m. in. w celu rozwiązania ujawnionego problemu niespójności przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i ustawy o cudzoziemcach w zakresie zmiany warunków pracy cudzoziemców. Stanowisko Urzędu do Spraw Cudzoziemców i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest w tym zakresie spójne i zmierza umożliwienia wykonywania pracy przez cudzoziemców na zmienionych warunkach bez konieczności uzyskiwania nowych zezwoleń, ich zmiany czy wpisania nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, tak aby takie zachowanie ze strony obu stron stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy było pierwotnie legalne na gruncie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

Udostępnij
Facebook
LinkedIn
WhatsApp