Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury na petycję z dnia 27 marca 2019 r.

Odpowiedź petycję z dnia 27 marca 2019 r. dotyczącą nowelizacji aktów prawnych w związku z treścią wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 21 marca 2019 r.
Dnia 3 lipca Stowarzyszenie otrzymało pismo z Ministerstwa Infrastruktury. Jest to odpowiedź na petycję z dnia 27 marca 2019 r. dotyczącą nowelizacji aktów prawnych w związku z treścią wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie C127/17 Komisja Europejska przeciwko Polsce (transport drogowy – wymóg posiadania przez przedsiębiorstwa transportowe specjalnych zezwoleń na korzystanie z niektórych dróg publicznych).

Skrócona treść odpowiedzi

(…) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, iż nakładając na przedsiębiorstwa transportowe wymóg posiadania specjalnych zezwoleń umożliwiających poruszanie się po niektórych drogach publicznych, Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na podstawie przepisów art. 3 i 7 dyrektywy Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r. ustanawiającej dla niektórych pojazdów drogowych poruszających się na terytorium Wspólnoty maksymalne dopuszczalne wymiary w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz maksymalne dopuszczalne obciążenia w ruchu międzynarodowym, zmienionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2015/719 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Wyrok TSUE dotyczy zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych w zakresie nacisku na oś napędową do 11,5 t – i wtym właśnie zakresie resort będzie prowadził prace legislacyjne.

W odniesieniu do postulatu petycji dotyczącego wprowadzenia przepisów umożliwiających okresowe wykorzystanie ekspertyz mostowych należy stwierdzić, iż kwestie dotyczące wytężenia materiału w konstrukcji nośnej obiektu inżynierskiego są niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zatem ważne jest aby tego typu ekspertyzy przeprowadzane były z jak największą dokładnością i zachowaniem odpowiednich procedur i standardów.

Zmiana przepisów w zakresie systemu wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych w tym np. dla pojazdów specjalnych wymaga pogłębionej analizy, chociażby pod względem wpływu takich pojazdów na konstrukcję drogi i jej wytrzymałości.

Dopuszczenie pojazdów specjalnych (żuraw samochodowy oraz pompa do betonu) do ruchu po drogach publicznych z naciskiem osi do 12 ton, bez zezwolenia i utworzenie nowego typu zezwolenia okresowego dla pojazdów specjalnych o masie całkowitej powyżej 60 ton, resort infrastruktury ocenia negatywnie. Ze względu na negatywny skutek TSUE dla stanu technicznego polskich dróg nie jest możliwa dalsza liberalizacja ruchu pojazdów nienormatywnych, szczególnie przekraczających dopuszczalną masę całkowitą i nacisk pojedynczej osi napędowej powyżej 11,5t. Z podobnych względów wątpliwe byłoby wprowadzenie przepisów umożliwiających okresowe wykorzystanie ekspertyz mostowych.

Co do postulatu zmiany przepisów rozporządzenia w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych, w taki sposób aby treść rozporządzenia nie regulowała „sztywnych ram dotyczących wysokości i szerokości skrajni drogi względem wymiarów pojazdu nienormatywnego” należy wyjaśnić, że z punktu widzenia zarządcy drogi publicznej parametry techniczne dla drogi, po której ma odbywać się przejazd są czynnikiem istotnym w kwestii wyrażenia zgody na przejazd tego typu pojazdu po drodze. Zachowanie odpowiedniej szerokości czy wysokości skrajni jezdni może mieć bowiem wpływ na przejazd pojazdu nienormatywnego i skutki jakie niniejszy przejazd będzie wywierał na drogę oraz innych uczestników ruchu. Zatem propozycja zmiany przepisów w powyższym zakresie nie zawierająca szczegółowego uzasadnienia i analizy nie może być uwzględniona.

W kwestii zmiany sposobu rejestracji naczep specjalistycznych np. poprzez umożliwienie uzyskania promesy odstępstwa od warunków technicznych informuję, iż w ramach prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw było rozważane wprowadzenie instytucji tzw. „promesy” przyrzeczenia wydania zezwolenia w zakresie mas, nacisków osi lub wymiarów. Mając na uwadze wątpliwości Rządowego Centrum Legislacji do przepisów regulujących tą kwestię, podczas prac nad przedmiotowym projektem zrezygnowano z takiego rozwiązania.

W zakresie postulatów zgłoszonych w pkt 12-14 petycji wskazuję, iż resort infrastruktury będzie procedował zmiany do rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. W toku prac legislacyjnych nad tym projektem, w ramach konsultacji społecznych, będzie istniała możliwość zgłoszenia przez Państwa uwag wraz z propozycjami rozwiązań.

Udostępnij
Facebook
LinkedIn
WhatsApp